Δυτική Ελλάδα

Καταγγέλλει διοικητική αρρυθμία του ιδρύματος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Δ.Ελλάδας

epi-tei-mes

Σε ανακοίνωση-καταγγελία προχωρά ο  Ενιαίος Συλλόγος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με μη ρυθμισμένη διοικητική λειτουργία του ιδρύματος. “Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τον Ιούνιο του 2014 ως πλωτό εκκρεμές ανάμεσα στις συμπληγάδες της διοικητικής αρρυθμίας, της έλλειψης συλλογικών οργάνων διοίκησης, της υλοποίησης της συγχώνευσης των δυο ιδρυμάτων (πρώην ΤΕΙ Πάτρας και πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου)”, αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει ως εξής:

“Τα μέλη μας έχουν υποβληθεί επανειλημμένα σε εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Την πρώτη φορά τα μεν μέλη που ανήκαν στο πρώην ΤΕΙ Πάτρας εξέλεξαν Σ.Δ. αλλά η διαπιστωτική πράξη άργησε τόσο ώστε να έρθει το σχέδιο Αθηνά και να την καταπιεί, τα δε μέλη του ΤΕΙ Μεσολογγίου εξέλεξαν όλα τα όργανα διοίκησης, όμως ήρθε το ΠΔ 94/2013 να τα καταργήσει. Τη δεύτερη φορά τα μέλη του νέου πλέον Ιδρύματος εξέλεξαν εκ νέου Σ.Δ. και αναμένουν επιτέλους να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και πριν το νέο ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου (Πρύτανη).

Με το Δελτίο Τύπου που είχαμε εκδώσει στην 1/11/2013 και με την επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) τον Φεβρουάριο του 2014, είχαμε περιγράψει την κατάσταση που βιώνουν όλα τα μέλη του Ιδρύματος και είχαμε ζητήσει να δρομολογηθούν άμεσα οι οριζόμενες από το νόμο διαδικασίες για τις εκλογές των οργάνων διοίκησης. Οδεύουμε προς την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, το Ίδρυμα συνεχίζει σε ένα καθεστώς διοικητικής μεταβατικότητας «ευλόγου χρόνου» με αφετηρία την 1/12/2013 – ημερομηνία που σύμφωνα με το ΠΔ 94/2013 έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής των οργάνων διοίκησης. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί μια νέα συμπληγάδα – η στάση του Προέδρου του Σ.Δ. στην από 10/6/2014 κοινή επιστολή των Μελών του Σ.Δ. προς αυτόν, με την οποία εξέφραζαν το αίτημά τους για άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την εκλογή νέου Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. εγείρει θέμα νομιμότητας διάταξης του νόμου 4009/2011 και συγκεκριμένα της παραγράφου 15, η οποία προβλέπει ότι «Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία». Ειδικότερα, διατυπώνει την άποψη ότι η απαίτηση του νόμου για την ελληνική ιθαγένεια των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη αποτελεί διακριτική (άνιση) μεταχείριση, ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό και ότι ο όρος αυτός θα πρέπει να απαλειφθεί από τη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. Δηλώνει, επίσης, ότι μέχρι την απαλοιφή του όρου περί ελληνικής ιθαγένειας (που προβλέπει η διάταξη του νόμου) και σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, δεν προτίθεται να προβεί στην έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος.

Όμως, για το θέμα της ελληνικής ιθαγένειας, ως προαπαιτούμενο για τη θέση του Πρύτανη, έχει ήδη τοποθετηθεί με σαφήνεια το Υπουργείο Παιδείας δια του τότε Υπουργού κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, όταν στην με αριθμό 4754/10.12.2013 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Καπερνάρος στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τον τρόπο εκλογής των Διοικητικών Οργάνων των Πανεπιστημίων και, ειδικότερα, όσον αφορά τον Πρύτανη, απάντησε ότι «Λόγω των αρμοδιοτήτων του που συναρτώνται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, ο Πρύτανης έχει ελληνική ιθαγένεια» (Υπ. Παιδείας και Θρησκ/των, Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρ. πρωτ. 199837/ΙΗ/30.12.2013). 2

Αυτή η θέση του Υπουργείου Παιδείας είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η από 2/7/1996 απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μετά από σχετική προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας, για παράβαση βασικών διατάξεων της συνθήκης (άρθρο 48) που προβλέπουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των εργαζόμενων, καθόρισε με σαφήνεια ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης (ανεξαρτήτως ιθαγένειας), μπορεί να προσληφθεί στο Ελληνικό δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με άσκηση δημόσιας εξουσίας ή με τη διασφάλιση γενικών συμφερόντων του κράτους.

Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος για τη θέση του Προέδρου (Πρύτανη), αφού υποβάλλει την υποψηφιότητά του, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα στην περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγεται π.χ. λόγω διακριτικής σε βάρος του μεταχείρισης, και ως εκ τούτου αίρονται οι όποιες ανησυχίες του Προέδρου του Σ.Δ. Τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ή βρίσκονται στο στάδιο εκλογής των Πρυτάνεων, προφανώς όχι διότι επιθυμούν να παρανομήσουν ή αδιαφορούν για τις επιταγές της ισότητας, αλλά διότι έχουν σταθμίσει την αναγκαιότητα να έχουν Πρυτανικές Αρχές κατά την έναρξη του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, βάσει της οποίας «Ο πρόεδρος… καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Σ.Δ. υποχρεούται να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης το θέμα της εκλογής νέου Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος, καθότι αυτό έχει τεθεί ως αίτημα από το σύνολο των Μελών του Σ.Δ. με την από 10/6/2014 κοινή τους επιστολή προς αυτόν, χωρίς να θέτει προσκόμματα.

Η στάση του Προέδρου του Σ.Δ. παρακωλύει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση των νέων οργάνων διοίκησης και επιφέρει προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του Ιδρύματος, και μάλιστα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

Αποτέλεσμα είναι το Ίδρυμα να συνεχίζει σε αυτό το ιδιότυπο και πρωτότυπο σε πανελλαδικό επίπεδο καθεστώς διοίκησης, τα προβλήματα συσσωρεύονται και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση ακολουθούν τον χορό των δερβίσηδων.

Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απαιτεί:

 Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής του Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος, με πρώτο βήμα την έκδοση από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του Προέδρου του Σ.Δ. να προβεί άμεσα στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, την ανάληψη από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τα Μέλη του Σ.Δ. των ευθυνών που τους ανέθεσε με την ψήφο της η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος και την ενεργοποίηση του εδαφίου (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4076/2012, το οποίο προβλέπει παύση εξωτερικού μέλους του Σ.Δ. για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, η οποία προβλέπει την αναπλήρωση του Προέδρου του Σ.Δ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 Η εκλογή του Προέδρου (Πρύτανη) να προηγηθεί της εκλογής των Κοσμητόρων, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση που είχε το ΔΣ του συλλόγου με τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Σ.Δ. στο περιθώριο της συνεδρίασής του της 7/3/2014, και όπως κατά κανόνα γίνεται στις διαδικασίες εκλογής ατομικών οργάνων διοίκησης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

3  Την εξεύρεση ενός κοινά αποδεκτού τρόπου και χρόνου πραγματοποίησης συνεδριάσεων του Σ.Δ., σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των Μελών του Σ.Δ., και αφετέρου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά τα φλέγοντα ζητήματα του Ιδρύματος.

 Τη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία του Σ.Δ. και των αποφάσεων που λαμβάνονται, στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας”.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button