ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Δήμος Μεσολογγίου: Δια περιφοράς στις 6 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Για την 6η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 είναι προγραμματισμένη η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσολογγίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Λήψη μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου που πλήττεται από τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της ΠΝΠ της 20ης. 03. 2020 (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχ. Α ́) (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

2. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Γερασ. Γούργαρη–Δημοτική Σύμβουλος).

3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020 (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).

4. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο (εισηγήτρια κα.Περσ. Μελαχρή–Αντιδήμαρχος).
6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού (εισηγητής Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).
7. Αποδοχή ένταξης του έργου ‘‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες’’ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ στον άξονα προτεραιότητας ‘‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων’’ (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).

8. Έγκριση τροποποίησης της υποβληθείσας μελέτης του έργου ‘‘Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας’’ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» (σχετική η υπ’αριθμ. 230/2018 απόφασή μας) (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).

9. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή ποσού για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή ποσού για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου– Αντιδήμαρχος).

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης έτους 2020 Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

***** Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 65/18.3.2020 έγγραφό μας περί προγραμματισμού σύγκλησης συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήθος απαντήσεων μελών του Δημοτικού μας Συμβουλίου, μας γνωστοποιεί ότι δεν δύναται να συμμετέχει σε συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης, η σχετική συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς και όχι δια ζώσης .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του συλλογικού οργάνου (17 Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Με τη πρόσκληση, θα αποσταλούν σε όλους τους Συμβούλους οι εισηγήσεις των θεμάτων της Η.Δ. για τα οποία θα ληφθεί απόφαση, καθώς επίσης και συνημμένο αρχείο(WORD) – έντυπο ψηφοφορίας– το οποίο θα πρέπει να κάνετε λήψη, να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε:
με email από το προσωπικό σας λογαριασμό προς τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (mesoldimos@hotmail.com), ή
να το επιδώσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, έως την ώρα λήξης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή σας, ή
να σταλεί με fax στον αριθμό 2631363445 της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Σε περίπτωση μη αποστολής το εντύπου ψηφοφορίας έως την ώρα λήξης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα θεωρείστε ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ (ΑΠΩΝ) από την συνεδρίαση και καμία ψήφος δεν θα ληφθεί εκ των υστέρων υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης έτους 2020 Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button