Δυτική Ελλάδα

Τα νέα όρια υπερωριακής απασχόλησης στο Δημόσιο

epi-dimosioΣύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών: «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία» γνωστοποιούνται οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των Δ.Ε.Κ.Ο., αλλά και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Συγκεκριμένα, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν, κατ’ ανώτατο όριο, τις 120 ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και 120 για το δεύτερο.

Το κατά εξάμηνο ανώτατο αυτό όριο των 120 ωρών δύναται να αυξηθεί περαιτέρω έως τις 150 ώρες κατ’ άτομο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε Υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 96 ώρες κατά το πρώτο και 96 ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις 120 ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του ετήσιου ορίου για κάθε υπάλληλο.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η προηγούμενη πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου.

Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού που λειτουργούν βάσει νόμου σε 24ωρη βάση, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις 30 ώρες, κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.

Επίσης, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι, δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής μόνο για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. Συνεπώς, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

Τέλος, με τις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται:

α) για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β’ βαθμού από τον Περιφερειάρχη και

β) για τους υπαλλήλους Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α΄314) εκδίδεται από το Δ.Σ. του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

epoli.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button