ΆποψηΡοή Ειδήσεων

Τα δοκιμαστικά σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΕ

Του Γιώργου Μαρκατάτου,

Με φόντο το δρόμο του χρήματος, όπως τον είχαμε περιγράψει στο προηγούμενο σημείωμά μας, θα αναφέρουμε στο παρόν σημείωμα  τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που διαδραματίζουν ρόλο και χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.


Ο στόχος είναι να πάρουν μια πρώτη γεύση οι αναγνώστες μας από τη νέα δράση του επταετούς δημοσιονομικού προϋπολογισμού που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από την αρχή του χρόνου.

Οι δράσεις που χρηματοδοτεί ο  κοινοτικός προϋπολογισμός εντάσσονται στην εφαρμογή των πολιτικών που ταξινομούνται σε αρκετά κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά τυχαίνουν επεξεργασίας και αποφάσεων των υπουργών του κάθε τομέα, μετά από προτάσεις της Κομισιόν και σύμφωνη γνώμη ή συναπόφασης από το τρίτο βασικό όργανο της ΕΕ, που είναι το Ευρωκοινοβούλιο.

Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα αναφερθούμε στο παρόν σημείωμα δεν καλύπτουν το σύνολο των ανάλογων δράσεων, λόγω όγκου περιεχομένων. Εκ των πραγμάτων θα αναφέρουμε τις βασικές σημερινές δράσεις και τα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν. Επίσης, για ορισμένες βασικές δράσεις θα εντάξουμε σε πλαίσιο ορισμένα στοιχεία που τις αφοούν.

Στον τομέα έρευνας και καινοτομίας παραθέτουμε τις δράσεις που εντάσσονται στα πλαίσια των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ :

 • Χρήση του Galileo και του EGNOS για τη μείωση του αριθμού θανάτων λόγω καρδιακής ανακοπής. Στο πλαίσιο που ακολουθεί φαίνεται ο βασικός λόγος της ενέργειας που χρηματοδοτήθηκε:

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή ευθύνεται για το 20% των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικά χαμηλότερο αν τα θύματα υποβάλλονταν έγκαιρα σε θωρακικές συμπιέσεις και απινίδωση. Σύμφωνα με έρευνες, αν η πρώτη απινίδωση πραγματοποιηθεί έως τρία λεπτά μετά την ανακοπή, το ποσοστό επιβίωσης ανέρχεται σε 74%. Ωστόσο, λιγότερο από το 5% των θυμάτων καρδιακής ανακοπής υποβάλλονται έγκαιρα σε θωρακικές συμπιέσεις και απινίδωση.

 • Χαρτογράφηση μεταφορών προσβάσιμων από άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
 • Ασφαλείς χώροι στάθμευσης για φορτηγά.
 • Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.
 • Προώθηση της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της αξιολόγησης της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις βιομηχανικές διεργασίες.
 • Σύμφωνο των Δημάρχων ως μέσο για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων ενεργειακής πενίας.
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Ικανότητα για φιλικότερους προς το περιβάλλον ευρωπαϊκούς θαλάσσιους λιμένες.

Στον τομέα Ενιαίας Αγοράς  Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής παραθέτουμε τις δράσεις

 • Αξιολόγηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού.

Στον τομέα Γεωργίας και Θαλάσσιας Πολιτικής  παραθέτουμε τις δράσεις

 • Ανάπτυξη δέσμης μέσων για τους αγρότες που εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πρακτικές διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών σε ολόκληρη την Ένωση.

Μολονότι αναπτύσσεται εδώ και χρόνια νομοθεσία της Ένωσης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, υπάρχουν ακόμη πολλά κενά όσον αφορά την εφαρμογή της σε επίπεδο κρατών μελών, ενώ οι γεωργοί δηλώνουν ότι η αντικατάσταση των φυτοφαρμάκων είναι δύσκολη και δαπανηρή ή ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Τα μέτρα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος, μεταξύ άλλων σε γεωργική γη που υπόκειται σε διαχείριση βάσει της IPM και ενδεχομένως με κατάταξη ανά είδος καλλιέργειας. Το σχέδιο αυτό θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη, ώστε να παρασχεθεί στους γεωργούς και στους συμβούλους των γεωργών η δυνατότητα να επιτύχουν τον στόχο της πολιτικής για σημαντική μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα. Η μελέτη θα εντοπίσει και θα προτείνει αποτελεσματικές προσεγγίσεις, κατ’ αρχάς την τροποποίηση των γεωργικών πρακτικών, ει δυνατόν με τη χρήση αμειψισποράς, και στη συνέχεια την εισαγωγή, κατά περίπτωση, ανθεκτικών ποικιλιών, τη χρήση ωφέλιμων εντόμων και εναλλακτικών φυτοφαρμάκων κ.λπ. Οι εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες.

 • Θέση σε λειτουργία ενός δικτύου προστατευόμενων θαλάσσιων  περιοχών, που έχουν οριστεί ή πρόκειται να οριστούν στο πλαίσιο της εθνικής και διεθνούς περιβαλλοντικής ή αλιευτικής νομοθεσίας με σκοπό την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της μεσογειακής αλιείας της Ένωσης με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και μια οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων θαλάσσιων αλιευτικών πρακτικών με χαμηλό αντίκτυπο, για σκάφη μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και πειραματικών αλιευτικών πρακτικών.
 • Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος: διάρθρωση των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η συνέχεια των οικογενειακών γεωργικών μονάδων και η βιωσιμότητα της γεωργίας τοπικής κλίμακας.

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα θεσπίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και θα προσαρμοστεί στους τομείς της κτηνοτροφίας, ιδίως στους τομείς του γάλακτος και του βοείου κρέατος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα που αφορούν την τοπική και οικογενειακή γεωργία.

Στον τομέα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα  παραθέτουμε τις δράσεις

 • Ενθάρρυνση της κοινωνίας των πολιτών για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών συνδεόμενων με πράσινες πόλεις και πράσινα αστικά περιβάλλοντα.
 • Βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαχειριστών γης, φορέων διατήρησης της φύσης και τοπικών κοινοτήτων για τη διατήρηση των τοπίων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000.

Οι πρωτοβουλίες για τη φροντίδα της γης χαρακτηρίζονται από στενή συνεργασία μεταξύ φορέων διατήρησης της φύσης, γεωργών και τοπικών κοινοτήτων. Η ενεργός βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τίθενται σε εφαρμογή οι οδηγίες της Ένωσης για τη φύση παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου διεκπεραιώνονται οι πρωτοβουλίες για τη φροντίδα της γης. Το σχέδιο θα προωθήσει τα σχετικά μέτρα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τα εκτρεφόμενα πτηνά και τη διαχείριση των τόπων Natura 2000 και θα καταβάλει προσπάθειες για τη συμπερίληψη όλων των σχετικών μέτρων/στόχων στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και στα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας.

Είναι κατανοητό ότι οι πιστώσεις δράσεων όπως αυτές που παραθέτουμε εδώ αφορούν δοκιμαστικά σχέδια που μπορούν να μας οδηγήσουν στη δυνατότητα υλοποίησης και χρησιμότητας των ενεργειών αυτών. Οι κανονιστικές και λοιπές νομικές βάσεις θα αναλύονται όταν θα αναφερόμαστε στα προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
farmakis banner Πολιτική Διαφήμιση
papanastasiou 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
synthima pistioals 600x338 Πολιτική Διαφήμιση
pap tsalafouti bruschetta 1000x563px copy Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button