ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Η απάντηση της Μ. Σαλμά για το παλιό νοσοκομείο Αγρινίου και την πιθανή στέγαση φοιτητών

Σε ολόκληρο το ιστορικό, αναφορικά με την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Αγρινίου αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά, κατά τη τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλιου.

Η αναφορά-απάντηση έγινε, μετά από γραπτή επερώτηση με θέμα «Παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου» γραπτή επερώτηση των  Περιφερειακών Συμβούλων Κώστα  Κούστα  και Βασίλη Χατζηλάμπρου της Παράταξης  «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας».


Η κ. Σαλμά, παρουσίασε όλο το ιστορικό του έργου, μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, την μείωση της φετινής διαθέσιμης πίστωσης, τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους πόρους του έργου, αλλά και το γεγονός ότι οι μελέτες που απαιτούνται θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2020.

Επίσης, απαντά και στο υποερώτημα που κατατέθηκε, ως προς την προοπτική στέγαση φοιτητών στον χώρο του παλιού νοσοκομείου.

Αναλυτικά η απάντηση:

Με την υπ αριθμ 134/12-03-2019  (ΑΔΑ: 6ΙΘΧ7Λ6-2ΜΛ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη “Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)”».

Ειδικότερα στο προοίμιο της προγραμματικής σύμβασης αναφέρονται τα παρακάτω :

«Αντικείμενο του έργου, είναι η αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης  (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ).

Το παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου είναι ένα κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από δώδεκα (12) κτίρια και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο έκτασης 17,6 στρ. Είναι περιφραγμένο, αλλά δυστυχώς συχνά εισβάλλουν μέσα ανεπιθύμητοι επισκέπτες οι οποίοι έχουν προκαλέσει αρκετές φθορές. Τα κτίρια χρήζουν ανάγκης επισκευής/συντήρησης και κρίνεται σκόπιμη η επαναχρησιμοποίηση τους.

Οι εργασίες έχουν ως αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων σε τρία Κτίρια (Α, Β και Γ) προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών που θα φιλοξενηθούν εκεί. Συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:

 • Καθαιρέσεις.
 • Σκυροδέματα.
 • Κατασκευή τοιχοδομών και επιχρισμάτων.
 • Σιδηρές κατασκευές.
 • Κατασκευή κουφωμάτων (Εσωτερικών & εξωτερικών).
 • Θερμομόνωση οροφών και Προσόψεων
 • Γυψοσανίδες
 • Ψευδοροφές.
 • Εξοπλισμός (Ντουλάπες, Ερμάρια κουζίνας κ.τ.λ.)
 • Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί .
 • Επιστρώσεις δαπέδων.
 • Η-Μ εγκαταστάσεις.
 • Αλεξικέραυνο
 • Πυροπροστασία
 • Ανελκυστήρες.
 • Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου

Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοποίηση τμήματος του παλαιού Νοσοκομείου και τα αναμενόμενα οφέλη με την υλοποίηση του έργου είναι:

 • Η αξιοποίηση και επανένταξή του στη ζωή της πόλης.
 • Η εξασφάλιση σύγχρονης υποδομής.
 • Η επαναλειτουργία και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών άλλου τύπου.
 • Η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής»

Επίσης στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 2  της προγραμματικής σύμβασης αναφέρει ότι ο «Κύριος του Έργου» (δηλαδή το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) :

«Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 

 • Να παρέχει  στο Φορέα Υλοποίησης τις  αναγκαίες πληροφορίες και  μελέτες που έχει  στη διάθεσή του και  να συνεργάζεται  μαζί  του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Έργου. »

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.500. 000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.,  εργολαβικού οφέλους,  αναθεωρήσεων και  απροβλέπτων.

Η υπογραφή της τριμερούς προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2019.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ)   ΣΑΕ 091 με κωδικό έργου 2018ΣΕ09100026 σύμφωνα με την Α. Π. 101460/ 27- 09- 2018 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ω465ΧΙ 8- 8ΗΨ)  απόφαση του Υπουργεί ου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Με την υπ αριθμ 50340/13-5-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΛΨΝ465ΧΙ8-0ΗΥ)  εκδίδεται η ΣΑΕ 091 για το 2019 και το ως άνω έργο παρουσίαζε τα παρακάτω στοιχεία στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων :

Δηλαδή εμφάνιζε :

 1. Συνολικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 1.500.000€ και
 2. διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 1.000€για το 2019

Με την υπ αριθμ 64216/18-6-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΡΘΝ465ΧΙ8-097) εγκρίθηκε η τροποποίηση τη ΣΑΕ 091 και το ως άνω έργο παρουσίαζε τα παρακάτω στοιχεία στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων :

Δηλαδή εμφάνιζε :

 1. Συνολικό Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 1.500.000€ και
 2. διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις 1.000.000€για το 2019

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας με το Αρ.Πρωτ.254716/3532/29-08-2019 έγγραφό της ζητά ενημέρωση για την εξέλιξη των μελετών από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. (συνημμένο 1).

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου με το Αριθμ Πρωτ.12358/20-09-2019 έγγραφό του μας γνωρίζει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών και η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τον μήνα Μάρτιο του 2020 (συνημμένο 2). Ειδικότερα αναφέρει ότι :

Με την υπ αριθμ ΓΠ Β3β/73791/6-11-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 6ΑΘ4465ΦΥΟ-ΕΚΕ) με θέμα «Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων  έργων  της ΣΑΕ 091  του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019» και έχοντας υπόψη τους μεταξύ άλλων  :

 • Την αρ. πρωτ.140248/24.12.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩ6) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»  .

Μειώνεται η ετήσια πίστωση  του ως άνω έργου  κατά το ποσό των  950.000,00€ ήτοι από 1.000.000,00 € σε 50.000,00€ και την ισόποση αύξηση των πιστώσεων του έργου 2019ΣΕ0910000 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες για  πληρωμές που αφορούν μισθοδοσία, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ως άνω πράξη.

Είναι φανερό ότι πρόκειται λοιπόν με λογιστική μεταφορά πιστώσεων για τυπικούς και μόνο λόγους, εξαιτίας του γεγονότος ότι εως και σήμερα το έργο δεν έχει προχωρήσει σε σημείο που να απαιτούνται δαπάνες όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμ πρωτ. 12358/20-09-2019 έγγραφο του κυρίου του έργου (Γ.Ν Αγρινίου). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Γ.Ν Αγρινίου οι μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2020 και η έκδοση της οικοδομικής άδειας τον Μάρτιο του 2020.

*** Απάντηση στο υποερώτημα για τη φοιτητική εστία

Η στέγαση των φοιτητών σε φοιτητικές στέγες είναι προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, η οποία κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει απερίφραστα ότι θα είναι αρωγός στην εξεύρεση λύσεων. Ωστόσο, όπως θα πρέπει να γνωρίζετε η προς τούτο αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου περνάει μετά από πολύπλοκες νομικές διαδικασίες και εμπλέκει περισσότερους του ενός φορείς. Το σίγουρο είναι ότι κινούμαστε οργανωμένα προς την εξεύρεση λύσης. Σύντομα ελπίζουμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι.

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
tsiknas600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button