Δυτική ΕλλάδαΕργασίαΡοή Ειδήσεων

Προσλήψεις πέντε ατόμων διάρκειας δυο μηνών στο δήμο Αγρινίου

O δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και δυο ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Εσωτερικών χώρων.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α., για το έτος 2019.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Ομώνυμος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από οκτώ (8) Μαρτίου έως και δέκα οκτώ (18) Μαρτίου, στην ΚΕΔΑ, Γραφείο Τηλέφωνο επικοινωνίας 26413 60613 και 26413 60615, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)
2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμό 9/ 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ σχετικά, με την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της από την 1η Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου, για το έτος 2019,
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μηνών.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει
Την πρόσληψη :
Τριών ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των
τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Δυο ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Εσωτερικών χώρων
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Δ.Ε.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Ομώνυμος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997
Α. Γενικά προσόντα πρόσληψης
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
4.Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά
κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά
, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την συγκεκριμένη ανακοίνωση – προκήρυξη του Δήμου , ήτοι:
1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία του υποψηφίου.
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα κατά
περίπτωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν.2190/1994 με την
ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά
το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Αγρινίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών, ήτοι από οκτώ (8) Μαρτίου έως και δέκα οκτώ (18) Μαρτίου, στην
ΚΕΔΑ, Γραφείο Τηλέφωνο επικοινωνίας 26413 60613 και 26413 60615, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες .
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων
της ΚΕΔΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button