Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Πρόγραμμα για την ενίσχυση μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Στόχος του προγράμματος

Η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τον Ιούνιο 2020.

Η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

 • Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία.

Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 10.000.000€

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000 έως 1.000.000 €.

Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :

– 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)

– 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)

– 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)

– 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Συμμετέχουν κυρίως Μεταποιητικές καθώς και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ
1Κτίρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων χώρος
1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις
1.2 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
1.3 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων
40%
2Μηχανήματα – Εξοπλισμός
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ)
2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
2.3 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης2.4 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης2.5 Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος
100%
3 Δαπάνες Προσωπικού
3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού30% (120 ανθρωπομήνες, ελάχιστο νόμιμο πλήρες μισθολογικό κόστος)
3.2 Εκπαίδευση Προσωπικού10% (30.000€)
4Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
4.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού/Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «SoftwareasaService», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού70%
5Προβολή, Προώθηση και Σχεδιασμός Προϊόντων
5.1 Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης

5.2 Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

5.3 Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης

10%(έως 30.000€)
6Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
6.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων3% (έως 4.000€)
6.2 Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & Πιστοποίησης Προϊόντων-Υπηρεσιών – Διαδικασιών30% (έως 30.000€)

Σημαντικές πληροφορίες

 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button