Δυτική Ελλάδα

Προχωρά ο Βιολογικός για Μύτικα, Κανδήλα και Βάρνακα

epi-biologikos
Μια πολύ ευχάριστη είδηση για την Αλυζία ,για το Μύτικα σε πρώτη φάση αλλά και για την Κανδήλα, και Βάρνακα στην συνέχεια. Το έργο του βιολογικού καθαρισμού φαίνεται οτι προχωράει.
Ειδικά για τον Μύτικα που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα είναι ένα έργο σημαντικό, ένα έργο πνοής που θα του δώσει την δυνατότητα για επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη. Στο  ΦΕΚ 470/Δ/5.9.2013 με κοινή απόφαση που υπογράφουν οι Aντιπεριφερειάρχες  Αιτωλ/νίας και Λευκάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  αντίστοιχα γίνετε ” Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων λυμάτων των περιοχών Κανδήλας, Μύτικα, Βάρνακα της ΔΕ Αλυζιας Δήμου Ξηρομέρου”. Η θέση που καθορίστηκε είναι η θαλάσσια περιοχή, ανοικτά του ακρωτηρίου «Καμιλαύκα» στο Μύτικα. Όπως είπαν από τον Δήμο Ξηρομέρου, που έκανε και τις απαιτούμενες ενέργειες, η απόφαση αυτή ήταν κομβική και καθοριστική για την συνέχεια του έργου.
Αναλυτικά τι αναφέρει το ΦΕΚ:

“Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων− λυμάτων των περιοχών Κανδήλας, Μύτικα, Βάρνα−
κα της ΔΕ Αλυζιας Δήμου Ξηρομέρου.
ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ − ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικα-σιών……….σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας2000/60/ΕΚ»
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ225τΑ/27−12−2010) «ΟργανισμόςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Το Ν. 1650/86 –Ν. 3010/02 «Περί προστασίας Περιβάλλοντος» ως ισχύει.
4. Το Ν. 3199/2003 «Εναρμόνιση Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87τΑ/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης….Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21−9−2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων….Υπουργείου Περιβάλλοντος»
7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 τΑ/13−2−2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων…….. Αλλαγής».
8. Την Υ.Δ Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24−2−1965) όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει «Περί διάθεσης λυμάτων καιβιομηχανικών αποβλήτων» και την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 133551/30−9−2008 και το γεγονός ότι δεν προκύπτει σαφώς η κατάργηση της Ειβ
221/1963 Υγειονομικής Διάταξης για τα επεξεργασμέναυγρά απόβλητα αμιγούς αστικού χαρακτήρα (λύματα)για τη διαδικασία «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών
υδάτων……» άρθρο 6 αυτής.
9. Την κοινή υπουργική απόφαση 46399/1352/86 (ΦΕΚ38 B/3−7−1986) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών……» ως ισχύει.
10. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/5−3−1997(ΦΕΚ 192/Β/14−3−1997) ως τροποποιήθηκε και ισχύει «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων…..».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 8600/416/Ε103/2009(ΦΕΚ 356/ B/2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης……… ».
12. Την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2−2−2011 (ΦΕΚ54 Β/8−3−2011) «Καθορισμός μέτρων , όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένωνυγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 169280/8−7−2013 μεΑΔΑ: ΒΛ410−ΠΞΛ «Έγκριση της Στρατηγικής ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας».
14. Την αρ. 47/5−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ«Ορισμός Προϊσταμένων …».
15. Την αρ. 232/58/10−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
16. Την αρ. 46176/935/19−2−2013 (ΦΕΚ 463/Β/26−2−2013)απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες…….».
17. Την αρ. οικ. 157392/3631/10−6−2013 κοινή Διαπεριφερειακή απόφαση Αντιπεριφερειαρχών Αιτωλ/νίαςκαι Λευκάδας «Συγκρότηση Επιτροπής για καθορισμό χρήσης Υδάτινου Αποδέκτη».
18. Την αρ. οικ. 133548/14−12−2010 απόφαση ΠΠΕ της
ΕΥΠΕ.
19. Τo από 21−6−2013 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπήςμε συνοδά έγγραφα.
20. Το αρ. 4746/12−4−2013 έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου
21. Την υδρογεωμορφολογία της περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες και τις ανάγκεςτης περιοχής, αποφασίζουμε:

Ι. καθορίζεται ως αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων− λυμάτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών μη επικίν−
δυνων υγρών αποβλήτων− λυμάτων και βοθρολυμάτων των περιοχών των ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ, ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΒΑΡΝΑΚΑ και ευρύτερης περιοχής ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ του Δήμου Ξηρομέρου, που πρόκειται να λειτουργήσει στην περιοχή Κανδήλας Ξηρομέρου, θέση «Πλατανάκι», η θαλάσσια πε−
ριοχή, ανοικτά του ακρωτηρίου «Καμιλαύκα» στο Μύτικα.
ΙΙ. Καθορίζεται η ανωτέρας τάξης χρήση των υδάτων του αποδέκτη ως «Θαλάσσια ύδατα δι’ αλιεία εδωδίμων οστρακοδέρμων και πάσα ετέρα χρήσιν», σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 2.1.
ΙΙΙ. Τα ύδατα του αποδέκτη θα διατηρούν και μετά τηδιάθεση των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά
για την ανωτέρας τάξης χρήση(ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 2.1.), ήτοι:
• Άνευ επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων ή εναποθέσεων ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων
• Άνευ λυμάτων που δεν υπέστησαν αποτελεσματική απολύμανση.
• Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5,0 mg/l.
• Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριδιοειδών για κάθε αντιπροσωπευτική σειρά δειγμάτων σε περιοχές αλιείας μικρότερη των 70 ανά 100 ml.
• Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει ελαιωδών κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.
• Καθώς και τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής απόφασης 46399/1352/86 παράρτημα IV «Πρότυπα ποιότητας θαλάσσιων νερών για τη διαβίωση, καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών».
IV. Καθορίζονται οι παρακάτω ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις, από συνδυασμό διατάξεων που καλύπτουν τις χρήσεις, δραστηριότητες και οικολογικές,
γεωγραφικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη α. τη γειτνίαση με οικοσύστημα Ποσειδωνίας (Θαλάσσια βλάστηση με Posidonia),
β. το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000,
γ. τις ανάγκες της περιοχής για περιοδική περιορισμένη άρδευση δ. τις δραστηριότητες της περιοχής (κολύμβηση, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία), καθώς και ε. ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το αναφερόμενο υδατικό σύστημα βάση της ταξινόμησης είναι σε καλή οικολογική κατάσταση, σε άγνωστη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4707
χημική κατάσταση, προστατευόμενο για υδρόβια είδη με οικονομική σημασία:
1. Η θέση του σημείου εισόδου του χερσαίου αγωγούστη θάλασσα ορίζεται με συντεταγμένες χ=231650 και ψ=4284712 και το τελικό σημείο εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού ορίζεται με συντεταγμένες χ=231458,ψ=4284592 και z=−25, με μήκος υποθαλάσσιου αγωγού συνολικά 250 m και μήκος διάτρητου τμήματός του για υποθαλάσσια διάθεση−διασπορά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων τουλάχιστον τριάντα μέτρων από το τελικό σημείο εκροής. Ο υποθαλάσσιος αγωγός μετά το ακρωτήριο
θα βυθίζεται σε βάθος μεγαλύτερο των 15 m ως τελικού βάθους εκροής 25 m. Τα σημεία εκροής (διάτρητο τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού) των επεξεργασμένων αποβλήτων θα απέχουν τουλάχιστον πεντακόσια μέτρα από όρια περιοχών χρησιμοποιούμενων για κολύμβηση
και χίλια μέτρα από ιχθυοκαλλιέργειες.
2. Θα ληφθούν μέτρα και έργα προστασίας και επισήμανσης αγωγού και περιοχής διάθεσης τόσο στα χερσαία τμήματα όσο και στα υποθαλάσσια.
3. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξεργασμένων υγρών προ της διάθεσης προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την ορισμένη ποιότητα νερών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 2.1
και άρθρο 5 ως «Θαλάσσια ύδατα δι’ αλιεία εδωδίμων οστρακοδέρμων και πάσα ετέρα χρήσιν», της κοινής υπουργικής απόφασης 46399/1352/86 παράρτημα IV «Πρότυπα ποιότητας θαλάσσιων νερών για τη διαβίωση, καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» και της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997−19661/1999 ωςισχύει, πίνακας 1 παραρτήματος 1, με ελάχιστη απόδοση της μονάδας επεξεργασίας 90% και πίνακας 2 ίδιου
παραρτήματος, λόγω ευαισθησίας οικοσυστήματος, με όποια αυστηρότερα χαρακτηριστικά μπορεί να ορίσουν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων και των νερών του καθορισμένου αποδέκτη. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα
περιορισμένης άρδευσης κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2−2−2011 με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων δεδομένων των αναγκών και δυνατοτήτων της περιοχής και πάντα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Όρια εκροής της μονάδας
επεξεργασίας ορίζονται:
Παράμετρος Ανώτατη Συγκέντρωση [mg/l] Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση
BOD5 25 70% − 90%
COD 125 75%
ΤSS 35 90%
TP 2 80%
TN 15 70% − 80%
Ολικά Κολοβακτηριοειδή /100ml < 500
Μέγιστη συγκέντρωση στο θαλάσσιο περιβάλλον του αποδέκτη 70 ανά 100 ml
Escherichia coli < 100
Θερμοκρασία
Τέτοια ώστε να μην αυξάνειπάνω από 1,5οC τη φυσική των νερών
Μέταλλα, λοιπές χημικές ή άλλες ουσίες
Σε ποσότητα τέτοια που η συγκέντρωση κάθε ουσίας ή μετάλλου στο νερό ή στη σάρκα του
οστρακοειδούς δεν πρέπει να το αλλοιώνει ούτε να υπερβαίνει το επίπεδο που προκαλεί βλαβερές επιδράσεις στα οστρακοειδή και τις νύμφες τους λαμβανομένων υπόψη και των αποτελεσμάτων συνέργειας επί της παρουσίας περισσοτέρων της μιας ουσίας
ή ενός μετάλλων (σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας θαλάσσιων νερών για τη διαβίωση, καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών της ΚΥΑ46399/1352/27.6/3.7.1986)
pH 7−9
4708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
4. Η διάθεση των αστικών υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων− λυμάτων θα γίνεται μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία και απολύμανση, τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται
η τήρηση των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων και όρων.
Η μέθοδος και τα στάδια επεξεργασίας θα δίδονται αναλυτικά σε μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως. Τα τελικά επεξεργασμένα απόβλητα, πριν διατεθούν στον αποδέκτη, θα υφίστανται απολύμανση (χλωρίωση ή άλληενδεικνυόμενη) και δέσμευση απολυμαντικής ουσίας
εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους..
5. Ο φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας−διάθεσης αποβλήτων και η Δημοτική αρχή ως υπεύθυνοι λειτουργίας οφείλουν να διατηρούν τον αποδέκτη σε καλή κατάσταση μικροβιολογική, χημική και οικολογική, να μην τον επιβαρύνουν και να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες.
6. Θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων χρήσης αποδέκτη και προειδοποιήσεων με τους αναφερόμενους περιορισμούς. Οι υπεύθυνοι να μεριμνούν να μη δημιουργούνται
προβλήματα στον αποδέκτη.
7. Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή, ως αυτός θα ορισθεί από την αδειοδότηση του έργου, θα είναι επιβλέπων και υπεύθυνος λειτουργίας του έργου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Οφείλει να τηρεί το αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών αποβλήτων −λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία, να μεριμνά να λαμβάνονται δείγματα των επεξεργασμένων ως ελέγχου απόδοσης, σταθεροποιήσεως και ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων (η συχνότητα θα είναι ως ορίζεται από τη νομοθεσία και την επιστημονική πρακτική), προκειμένου να τεκμηριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας.
8. Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή οφείλει να τηρεί αρχείο δειγματοληψιών των υδάτων του αποδέκτη στο σημείο εκροής αλλά και σε ακτίνα διακοσίων (200)
και πεντακοσίων (500) μέτρων από το σημείο διάθεσης και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή προστασία του αποδέκτη και του Περιβάλλοντος.
9. Δείγματα της εκροής και των υδάτων του αποδέκτη θα λαμβάνονται ανά δεκαπέντε (15) ημέρες την περίοδο από 1η Απρίλιου ως τέλος Οκτωβρίου και ανά μήνα τη περίοδο από 1η Νοέμβριο ως τέλος Μαρτίου και θα ανακοινώνονται αρμοδίως.
10. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ορίσει επιστημονικό υπεύθυνο κατάλληλης ειδικότητας για τη διαχείριση των λυμάτων−αποβλήτων, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές και ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας της μονάδας και
τήρησης των ανωτέρω.
11. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους τους ανωτέρω όρους, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος, να διευκολύνει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε
κάθε νεώτερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Οι Aντιπεριφερειάρχες
Αιτωλ/νίας Λευκάδας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ”

http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button