Δυτική Ελλάδα

Ως τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις γιια μεταβολές ενιαίας ενίσχυσης

epi-agrotes

Άµεσα θα πρέπει να κοινοποιηθούν για επεξεργασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι µεταβολές που µπορεί να επήλθαν στην κατάσταση ενός δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης µετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014, προκειµένου να είναι δυνατή η χορήγηση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.

Τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων µεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, που παρουσιάζει ολόκληρη σε ειδικό ένθετο η Agrenda, καθορίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, σύµφωνα µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι γεωργοί µπορούν να προµηθεύονται τα υποδείγµατα από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρµόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τους πιστοποιηµένους φορείς υποδοχής της  ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α’  ή Β’ βαθµού).

Καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποίησης της αίτησης µεταβολών είναι η 15 Μαΐου 2015. Ωστόσο, ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς εκµετάλλευσης» και για θανάτους από 01.01.2015 ως 15.05.2015, ως καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης µεταβολών σε έντυπη µορφή ορίζεται η 9η Ιουνίου 2015.
∆εδοµένου ότι το 2015 είναι έτος χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, σε περίπτωση που κληρονόµος δικαιούται τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς της εκµετάλλευσης, αλλά δεν υποβάλλει  αίτηση µεταβολών λόγω κληρονοµιάς εκµετάλλευσης το 2015, δεν είναι δυνατή η χορήγηση τους σε επόµενο έτος.
Για την πλήρη υποβολή της αίτησης µεταβολών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται τόσο η καταχώρηση και οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρµογή όσο και η αποστολή της σε έντυπη µορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση µεταβολών λαµβάνει αριθµό και ηµεροµηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίησή της.
Όσον αφορά στα υποδείγµατα µεταβολών Νο. 10 “Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης µε πώλησης γης”, Νο. 20 “Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης µε εκµίσθωση γης” και Νο. 30 “Εκµίσθωση των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε εκµίσθωση γης”, η  οριστικοποίηση προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειµένου να είναι εµπρόθεσµη και να ληφθεί υπόψη.

Υποχρεωτική η έντυπη µορφή
Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη µορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, απορρίπτονται.
Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη µη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική.  Μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυµβαλλόµενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά.

Έγκριση ή απόρριψη
Αίτηµα ακύρωσης οριστικοποιηµένων αιτήσεων µεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 9 Ιουνίου 2015. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης µεταβολών γνωστοποιείται η ατοµική πράξη προσδιορισµού των προσωρινών δικαιωµάτων της βασικής ενίσχυσης,
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής ή εκπρόθεσµα ή οι αντισυµβαλλόµενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, η αίτηση απορρίπτεταιι.

Πώς επηρεάζουν οι μεταβολές του 2014
Με εξαίρεση την περίπτωση «Εκµίσθωση των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε εκµίσθωση γης», το 2015 δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη µεταβίβαση δικαιωµάτων.  Σύµφωνα µε την απόφαση λαµβάνονται υπόψη µεταβολές ως προς στην πρώτη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 2015 για τις εξής  κατηγορίες:   Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης µε εκµίσθωση γης.   Μεταβίβαση δικαιώµατος λήψης  µε πώληση γης.   Εκµίσθωση των προς χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε εκµίσθωση  γης.  Χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς.  Αλλαγή επωνυµίας ή νοµικού καθεστώτος.   Συγχώνευση εκµετάλλευσης.  Κατάτµηση εκµετάλλευσης.  Σε κάθε περίπτωση στις εν λόγω 7  περιπτώσεις µεταβολών:
  ∆εν επηρεάζεται ο αριθµός, η αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης.   Αν δεν υπάρχουν δικαιώµατα το 2014 αυτά που θα δοθούν θα υπολογιστούν βάση της σύγκλισης.   Η αξία των δικαιωµάτων που θα χορηγηθούν το 2015 καθορίζεται βάση της αξίας των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο γεωργός το 2014, προ της µεταβολής.

Σε περίπτωση µη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τον κληρονοµούµενο γεωργό, λόγω θανάτου το  2014 και µη υποβολής αίτησης µεταβίβασης δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς το ίδιο έτος, η αρχική µοναδιαία αξία καθορίζεται βάση της αξίας των δικαιωµάτων ενιαίας που κατείχε ο κληρονόµος το 2013.

 

agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button