Αυτοδιοίκηση

Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Ξηρομέρου και οι αρμοδιότητες τους

koi-dimarxeio-astakou
Με απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου Ερωτόκριτου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής:

Α. Oρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου με θητεία από την 06.3.2017 μέχρι και την 31.8.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον Γαζέτα Παναγιώτη του Σωκράτη , κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Φυτειών , μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 •  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
 • .Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 •  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
 •  Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .
 • Θέματα εμπορίου Δ.Ε. Φυτειών
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δ.Ε. Φυτειών
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
 •  Κληροδότημα Δημοτικής Ενότητας Φυτειών
 • Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που προβλέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.
 •  Θέματα ΤΑΠ
2. Τον Γκόλια Παναγιώτη του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αλυζίας , μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
 •  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
 •  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 •  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα .
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 • Θέματα Αρχαιολογικών χώρων .
 • Θέματα Βιβλιοθηκών και εκθέσεων .
 • Θέματα παιδικών σταθμών.
 • Ληξιαρχείο και εξουσιοδότησηγια την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ληξιάρχου.
3. Τον Τσάρκο Βασίλειο του Ιωάννη , κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αστακού , μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
 •  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας .
 •  Κληροδοτήματα Δ.Ε. Αστακού
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 •   Θέματα Αστικής Κατάστασης (Πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης –Δημοτολόγια-Μητρώα Αρρένων – Εκλογικά )
 • Θέματα Αγροτικά-ΕΛΓΑ-ΟΓΑ
 • Θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Να μετέχει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να προεδρεύει αυτής.
 • Θέματα Παιδείας και Σχολείων.
 • Έκδοση αδειών και τέλεση Πολιτικών Γάμων .
 • Εκτέλεση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται στο Δήμαρχο δυνάμει του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικών διατάξεων και η οποία δε μεταβιβάζεται με την παρούσα στους ετέρους αντιδημάρχους , εκτός από αυτές που είναι αμεταβίβαστες, όπως, η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και η σύγκληση και προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής και ο συντονισμός της αποφάσεως της , ο ορισμός αντιδημάρχων και ανάκλησή τους .
 • Την Εποπτεία , την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό την λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου
 • Τον Τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού – Αθλητισμού
 • Τις Δημόσιες Σχέσεις, Τύπος και Μ.Μ.Ε.
 • Την επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού Ενδιαφέροντος.
 • Τα Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την εποπτεία , την ευθύνη και τον συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
 • Την Παρακολούθηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών που αφορούν το Δήμο μας.
4.Τον Λιβάνη Θεόδωρο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αστακού
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αστακού.
 ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
 • Θέματα εμπορίου Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας.
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας.
 •  Εποπτεία – Συνεργασία με Δημοτική –Τοπικές Κοινότητες, Τοπικά Συμβούλια Νέων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 •  Θέματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Θέματα Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Θέματα Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού
 •  Θέματα Νεκροταφείων
 • Κυκλοφορία οχημάτων
 •  Θέματα Πρασίνου και Κήπων
 • Θέματα Σφαγείων
 • Την εκτέλεση με Αυτεπιστασία μικρών έργων , εφόσον τούτο αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή .
 •  Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων , Εγκαταστάσεων και κτιρίων
Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων αντιμισθίας δικαιούνται οι Γαζέτας Παναγιώτης του Σωκράτη και Γκόλιας Παναγιώτης του Ιωάννη.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι Λιβάνης Θεόδωρος και Τσάρκος Βασίλειος , που αναπληρώνουν το Δήμαρχο, και όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους Γαζέτα Παναγιώτη και Γκόλια Παναγιώτη. 
 
Δ. α) Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γαζέτα Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος Γκόλιας Παναγιώτης και αντιστρόφως .Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Λιβάνη Θεόδωρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος Τσάρκος Βασίλειος και αντιστρόφως .
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Λιβάνη Θεόδωρου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος Τσάρκος Βασίλειος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Γαζέτα Παναγιώτη τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος Γκόλιας Παναγιώτης και αντιστρόφως .
γ)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Λιβάνη Θεόδωρου τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες του ασκεί ο έτερος Αντιδήμαρχος Τσάρκος Βασίλειος. 
 Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button