Αυτοδιοίκηση

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφιλοχίας και τα καθήκοντά τους

Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Αμφιλοχίας οι νέοι αντιδήμαρχοι και τα καθήκοντά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους από 7-3-2017 έως 31-8-19 τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. :

• Κωνσταντίνος Κοπίδης, για θέματα Συντήρησης Υποδομών, για θέματα Κατασκευών Υποδομών και Μελετών, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας.
• Γρηγόριος Παπούλιας, για θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Αθλητισμού,
• Νικόλαος Χούτας, για θέματα Διαφάνειας, Οικονομικών και Διοίκησης, Περιουσίας και θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Προστασίας του πολίτη,
• Χρήστος Ζάγκας, για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητας στη Δ.Ε. Ινάχου.
Από το σύνολο των αντιδημάρχων θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κάτωθι δύο:
α) Χρήστος Ζάγκας του Θεοφάνη.
β) Νικόλαος Χούτας του Ευσταθίου.
Στον κ. Κωνσταντίνο Κοπίδη αναθέτουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την εποπτεία και την παρακολούθηση όλων των
απαιτούμενων ενεργειών για έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που πραγματοποιεί ο
Δήμος.
2. Τον προγραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση και εποπτεία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη, σωστή και με πλήρη επιστημονική αρτιότητα, υλοποίηση των απαραίτητων μελετών για τις πράξεις που αφορούν το Δήμο Αμφιλοχίας.
3. Τον συντονισμό, την εποπτεία και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή συντήρηση όλων των υποδομών του Δήμου.
Ως συντηρήσεις νοούνται όλες οι συντηρήσεις οδών της Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, που δεν εμπίπτουν όμως ως αντικείμενο στην επιχειρησιακή ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμφιλοχίας (ΚΕΔΑ), των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, καθώς και η επιμέλεια και προστασία των χώρων διαχείρισης των απορριμμάτων.
4. Τον προγραμματισμό, συντονισμό και αξιοποίηση όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου καθώς και κάθε συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για την υλοποίηση πράξεων, σχετικών με τα ανωτέρω.
5. Τη μέριμνα και τη φροντίδα για την συντήρηση, αξιοποίηση, την προστασία και τη σωστή λειτουργία όλων των αθλητικών υποδομών του Δήμου, εκτός των αρμοδιοτήτων ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.
5. Την ευθύνη τήρησης και προώθησης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης οικοπέδων.
6. Την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας για σχέδια πόλεως, χωροταξικά σχέδια, πολεοδομικά και οικιστικά θέματα και διατάξεις καθώς και των διατάξεων που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη και το δομημένο περιβάλλον
7. Τον προγραμματισμό ενεργειών και μέσων καθώς και τον συντονισμό των δράσεων του μηχανισμού ετοιμότητας, για την Πολιτική Προστασία.
8. Την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του καθώς και το γνήσιο της υπογραφής.
Στον κ. Γρηγόριο Παπούλια αναθέτουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη για την καθαριότητα ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
2. Την ευθύνη προστασίας των κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ή/και των κοινοτήτων και των οικισμών, από ανεξέλεγκτη απόθεση ή/και απόρριψη μπαζών, απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων ή αχρήστων, ή ουσιών, ή αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που επιβαρύνουν ή/και μολύνουν το έδαφος, το υπέδαφος και τον αέρα.
3. Την ευθύνη προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του πράσινου.
4. Την μέριμνα, φροντίδα και ευθύνη για τη σωστή οργάνωση και υλοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης , αποκομιδής, απόθεσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων.
5. Την ευθύνη καθαριότητας και ευταξίας των Δημοτικών κτιρίων και των δημοτικών υποδομών.
6. Την επιμέλεια, ευταξία και σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου.
7. Την επιμέλεια και ευθύνη, ομαλής λειτουργίας και συντήρησης των σωμάτων και συστημάτων φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου και του εξηλεκτρισμού.
8. Την μέριμνα και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο.
9. Την ευθύνη υπογραφής των εγγράφων και αποφάσεων που δεν είναι αποκλειστική υποχρέωση του δημάρχου και αφορούν την Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας.
10. Την υποστήριξη της λειτουργίας των πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, σχολών μουσικής, χορού, ζωγραφικής, φιλαρμονικών, θεάτρων κ.λ.π.διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων επαναλαμβανόμενων ή μοναδικών, καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
12.Την ευθύνη προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των εορταστικών και επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
13.Την εποπτεία οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
14.Τη διαχείριση των τάφων και των διαδικασιών ταφής, κατά τις κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νόμο και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων.
15.Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας.
16.Τον προγραμματισμό και εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όλων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμφιλοχίας, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.
17. Την ευθύνη εξασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π.) για τους πολίτες καθώς και την ανεμπόδιστη χρήση αυτών, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
18. Την εποπτεία και φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του
Δήμου.
Στον κ. Νικόλαο Χούτα αναθέτουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Την ευθύνη εφαρμογής των νόμων, διατάξεων και κανονισμών για τις άδειες και τη λειτουργία των καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος και μουσικών οργάνων, καθώς και λούνα-παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
2.Την ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
3.Tην ευθύνη προγραμματισμού, οργάνωσης και παρακολούθησης των οικονομικών του Δήμου (έσοδα και έξοδα, βεβαιώσεις, οικονομική διοίκηση και διαχείριση), με δικαίωμα διαχειριστικών και διεκπαιρεωτικών υπογραφών χωρίς όμως οικονομική εκτελεστική δέσμευση του Δήμου.
4.Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας
αυτών.
5.Τον συντονισμό των ενεργειών για αγορές κινητών και ακινήτων, εκποιήσεις κινητών και ακινήτων και γενικότερα θέματα συναφή με τα ανωτέρω .
6. Την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των παράλιων.
7. Την ευθύνη θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
8. Την ευθύνη ανάπτυξης και διατήρησης όλων των βάσεων δεδομένων στοιχείων και πάσης φύσεως πληροφοριών, που αφορούν τη λειτουργία του δήμου, την ανάπτυξη και ιδίως την τοπική
οικονομία.
9. Την ευθύνη υπογραφής των εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητάς του, που δεν είναι αποκλειστική υποχρέωση του Δημάρχου.
10. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων,
μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου),
σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α’).
12. Τον συντονισμό των ενεργειών για τη σωστή οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των
δημοτικών και λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων κ.λ.π.
13. Την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνύμου
από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
14. Τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
15. Την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από
έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και τη σχετική άδεια λειτουργίας του καταστήματος».
16. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.
17. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και
το σχετικό έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων.
18. Τη χορήγηση αδειών για την Οργάνωση Εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
19. Τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών.
20. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας.
21. Τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των
λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, παζαριών κλπ και την ευθύνη εποπτείας αυτών, για τήρηση της
κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου και των συναρμοδίων φορέων.
22. Την εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και την εισήγηση για έγκριση του προϋπολογισμού τους, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς
23. Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων.
24. Τον συντονισμό των ενεργειών για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία εκθέσεων, εκδηλώσεων,
προγραμμάτων φιλοξενίας κ.τ.λ.
25. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια
διαφήμιση.
26. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ. καθώς και των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
Στον κ. Χρήστο Ζάγκα αναθέτουμε:
Α) τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Τη μέριμνα για την σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) στο
Δήμο.
2. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και
αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
3. Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ινάχου.
Β) Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Ινάχου:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνεί για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της διοικητικής ενότητας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόριος Παπούλιας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κοπίδη”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button