Δυτική Ελλάδα

"Όχι" στην αλλαγή περιβαλλοντικών όρων για το Πλατυγιάλι

Χθες  Τετάρτη 10 Απριλίου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου και ομόφωνα αποφάσισε ΟΧΙ στην αλλαγή περιβαλλοντικών όρων για το Πλατυγιάλι

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ΑντιδήμαρχοςΚαραπάνου- Κολοβού Ευθυµία εξέφρασε στην εισήγηση της, την αντίθεση της στην Αλλαγή χρήσης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου και στη συνέχεια τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν:
-Γνωµοδοτούν αρνητικά στην συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και
-Εµµένουν στην πάγια θέση, για αµιγή διαµετακοµιστικό χαρακτήρα του λιµανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι µόνο ένα εµπορικό – τουριστικό λιµάνι και να υπάρχει βιοµηχανική ζώνη χαµηλής όµως όχλησης, αποκλειοµένων της µεταφοράς, εναποθήκευσης ή παραγωγής ή µεταποίησης πάσης φύσεως χηµικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή κατασκευής µονάδων παραγωγής ρεύµατος, ή ρυπογόνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ. 4647 / 10.04.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 4 / 2013

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την δεκάτη (10η) του Μήνα Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε Έκτακτη- Κατεπείγουσα Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από αριθ. πρωτ. 4589/09.04.2013 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευθυµίας Καραπάνου- Κολοβού, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και στην οποία αναγράφεται ο ρόλος του κατεπείγοντος του θέµατος καιτης συνεδρίασης.

Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Επτά (7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα Πέντε (5) Μέλη, ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµία, 2.-Γιώτης Αλέξανδρος, 3.-Ηλίας Ταµπάκης, 4.-Ρετούλης Θωµάς, 5.-Κυριάκος Κωνσταντίνος
Α π ό ν τ ε ς:
1.-Μητσάνης Ζώης (Δικαιολογηµένος)
2.-Λύτρας Σπυρίδων
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Γερόλυµος Σωτήριος, για την τήρηση των Πρακτικών.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ανέλυσε του λόγους για τους οποίους προέβη στην σύγκληση της κατεπείγουσας αυτής συνεδρίασης (άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) και αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση και ειδικότερα στο αριθ. πρωτ. 65495/433/11.03.2013 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να λάβει γνώση της ανωτέρω αναφερόµενης Μελέτης και να εκφράσει την γνώµη του και τις προτάσεις του έως τις 10.04.2013, κάλεσε τα Μέλη να αποφανθούν ως προς το κατεπείγον.
Η Επιτροπή, για τους παραπάνω λόγους, θεώρησε οµόφωνα, κατεπείγουσα την συνεδρίαση.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 6/ 2013
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για την τροποποίηση της ΚΥΑ µε αριθ. πρωτ. ΦΑ.5/29/13732/1462/17.09.2009 ΦΕΚ 476/Β/30.09.2009, µε την οποία αποφασίσθηκε η ‘Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2568/144/Φ.ΝΑΒΙΠΕ/06.02.2004 (ΦΕΚ326/Β/11.02.2004) Απόφασης περί καθορισµού της θέσης, της έκτασης, των ορίων της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού και έγκρισης του φορέα ΒΕ.ΠΕ. των έργων και περιβαλλοντικών όρων, µε σκοπό:

-Την µελλοντική υποδοχή στο χώρο δραστηριοτήτων χαµηλής µέσης και υψηλής όχλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2545 ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, κάθε φορά που µία νέα δραστηριότητα θα εγκαθίσταται εντός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ και του Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011, για την απλοποίηση αδειοδότησης επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων.
(Μία περίπτωση είναι η µελλοντική εγκατάσταση µονάδας αποθήκευσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου µε κατασκευή 72 υπόγειων δεξαµενών ή 32 δεξαµενών µε συνδυασµό µεταφοράς αερίου µε δεξαµενόπλοια και µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µέχρι 1 GW) .
Η Εταιρεία αναφέρει ρητά ότι µε την κατάθεση της υπόψη µελέτης παραιτείται του δικαιώµατος της εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης LPG (συµβατικά καύσιµα), εντός της ΝΑΒΙΠΕ.

Ταυτόχρονα ζητά να διατηρεί το δικαίωµα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τηςδυνατότητας εγκατάστασης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µόνο από φυσικό αέριο, όπως προβλέπεται για τις ΒΕΠΕ, από τις διατάξεις του πρόσφατου Ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011. (Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία θα επιθυµούσε να εκµεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα που δίνει ο νόµος, στη περίπτωση ενδιαφερόµενου επενδυτή).

-Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία αιτείται την παραµονή σε ισχύ της δυνατότητας λειτουργίας άλλων έργων, σύµφωνα µε τον Εγκεκριµένο κανονισµό λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιοµηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ) Πλατυγιαλίου Αστακού αριθµ. 31506/2409 ΦΕΚ 1829/Β/23.12.2005, όπως:
-Σταθµός καθαρισµού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΝΑΒΙΠΕ
– Αποθήκευσης παλαιοσιδήρων
-Άλλες χρήσεις, δραστηριότητες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997.

Με την έκδοση απόφασης δυνατότητας υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης, η εταιρεία διαχείρισης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ, στοχεύει, όπως αναφέρει στην µελέτη, στην απόκτηση ευελιξίας για την αξιοποίηση των βιοµηχανικών οικοπέδων της ΒΙ.ΠΕ, (13 οικοδοµικά τετράγωνα συνολικής έκτασης 739,012 στρεµµάτων, από συνόλου 17 τετραγώνων έκτασης 1.910 στρεµµάτων, στα οποία όπως αναφέρει θα µπορούσαν να αναπτυχθούν σηµαντικές βιοµηχανικές δραστηριότητες, κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα, διότι διαθέτει το πλεονέκτηµα να αποτελεί πύλη προς την Ευρώπη και προς άλλες χώρες, αναφέροντας έµµεσα ακόµα και την δυνατότητα παραλαβής χύδην ΧΗΜΙΚΩΝ προϊόντων, αλλά και την ανέγερση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και µεταποίησης χηµικών προϊόντων, που στη συνέχεια θα µπορούσαν να εξαχθούν.

Προς ενίσχυση και τεκµηρίωση της παραπάνω θέσης, όπως αναφέρει, επισυνάπτει στη µελέτης της και πρόσφατη µελέτη του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών για την αναγκαιότητα δηµιουργίας χώρων για την εξυπηρέτησης του κλάδου τους όπως:
-Λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής χηµικών υλικών χύδην και
-Χώροι ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και µεταποίησης χηµικών προϊόντων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι µε την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της εξεταζόµενης ΒΙ.ΠΕ στην περιοχή, αναµένεται να επιφέρει αύξηση της απασχόλησης κατά 1000 έως 1500 άτοµα (ανειδίκευτο και εξειδικευµένο προσωπικό), συµβάλοντας στην µείωση της ανεργίας στη περιοχή.

Τέλος η µελέτη αναφέρει ότι δεν αναµένεται καµία επίπτωση στην χλωρίδα της περιοχής, ελάχιστες έως µηδενικές για την πανίδα, δεν θα επηρεαστούν τα ιστορικά µνηµεία στην ευρύτερη περιοχή µας. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο κλίµα και στο τοπίο, από την λειτουργία των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, αναφέρει ότι είναι πιθανή η εκποµπή αερίων, υδρατµών και θερµότητας σε τέτοιο βαθµό, που δεν θα είχαν σαν συνέπεια την αλλαγή του κλίµατος της γειτονικής περιοχής του έργου.
Ειδικά όµως στη σελίδα 14, για εγκαταστάσεις βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ, προτείνεται η περιοχή που γειτνιάζει µε την είσοδο της εγκατάστασης (υψοµετρικά το υψηλότερο τµήµα της ΒΙ.ΠΕ ΟΙΚ ΤΕΤΡ 1,2,7,8,9,10) και αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Οι εγκαταστάσεις που εκπέµπουν σωµατίδια και ατµούς πτητικών οργανικών ενώσεων VOGs να εγκατασταθούν στα γήπεδα µε το µεγαλύτερο υψόµετρο, ώστε σε περίπτωση εκποµπών αυτές να διασπέιρονται πιο εύκολα και να µη εγκλωβίζονται στη ζώνη µικρού υψοµέτρου (πλησίον του λιµένα), δηµιουργώντας έτσι νέφος που θα συνέβαλε και στην ανάπτυξη του φαινοµένου του θερµοκηπίου.»

Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι:
Όπως διατυπώσουµε και αποστείλουµε στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας πάγια θέση, για αµιγή διαµετακοµιστικό χαρακτήρα του λιµανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι µόνο ένα εµπορικό – τουριστικό λιµάνι και να υπάρχει βιοµηχανική ζώνη χαµηλής όµως όχλησης, αποκλειοµένων της µεταφοράς, εναποθήκευσης ή παραγωγής ή µεταποίησης πάσης φύσεως χηµικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή κατασκευής µονάδων παραγωγής ρεύµατος, ή ρυπογόνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων διότι:

α. Ο όρµος Αστακού και η πόλη απέχουν από τον όρµο Πλατυγιαλίου µόνο 4 ναυτικά µίλια (7,0-7,5 χιλιόµετρα) και πιστεύοµε ότι θα επηρεαστούν αρνητικά, όπως και η ευρύτερη περιοχή, σε όλους τους τοµείς (πανίδα-χλωρίδα-οικοσύστηµα-κλίµα- τουρισµός κλπ), από τις παραπάνω δραστηριότητες που αναφέρονται στην µελέτη.
β. Η περιοχή µας γειτνιάζει µε το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρού και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων (Προστατευόµενες περιοχές Natura µε κωδικούς GR2220003, GR2310001, GR23100015), ενώ η απόσταση από την νήσο Ποντικός στις Εχινάδες είναι κοντά στα 2 χλµ.
γ. Εγκυµονούν κίνδυνοι για τον πληθυσµό και το περιβάλλον σε περίπτωση µείζονος ατυχήµατος µε εκρήξεις σε δεξαµενές αερίου, σε εναποθηκευµένα χύδην ή συσκευασµένα χηµικά προϊόντα, σε δεξαµενόπλοια µεταφοράς αερίου ή πλοία µεταφοράς χηµικών καθώς και στη µονάδα παραγωγής ρεύµατος που τυχόν εγκατασταθεί.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα Μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου κας Ευθυµίας Καραπάνου- Κολοβού, µελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση:
Α. Γνωµοδοτεί αρνητικά στην συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Β. Εµµένει στην πάγια θέση, για αµιγή διαµετακοµιστικό χαρακτήρα του λιµανιού του Πλατυγιαλίου, που πρέπει να είναι µόνο ένα εµπορικό – τουριστικό λιµάνι και να υπάρχει βιοµηχανική ζώνη χαµηλής όµως όχλησης, αποκλειοµένων της µεταφοράς, εναποθήκευσης ή παραγωγής ή µεταποίησης πάσης φύσεως χηµικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλών ή αερίων, ή κατασκευής µονάδων παραγωγής ρεύµατος, ή ρυπογόνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 6 / 2013

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία

Ο Γραµµατέας
Γερόλυµος Σωτήριος

Τα Μέλη
1. Γιώτης Αλέξανδρος
2. Ταµπάκης Ηλίας
3. Ρετούλης Θωµάς
4. Κυριάκος Κωνσταντίνος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button