ΕργασίαΡοή Ειδήσεων

ΟΑΕΔ: Δύο νέα πιλοτικά προγράμματα για ανέργους άνω των 45 ετών

Δύο νέα πιλοτικά προγράμματα για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ προβλέπει απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού κ. Καραμεσίνη. Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν συγκεκριμένο δήμο της χώρας.

Σύμφωνα με την 1659/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ:


Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας του ΟΑΕΔ επί τουλάχιστον 6 μήνες και κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι εν λόγω άνεργοι θα προσκληθούν με email, τηλεφωνική επικοινωνία και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Ο σκοπός του παρόντος πιλοτικού προγράμματος είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση ή να βελτιώσει τις ευκαιρίες ένταξης των ανέργων της ομάδας στόχου, υλοποιώντας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι εργασιακοί σύμβουλοι, θα θέσει στη διάθεση των ανέργων της ομάδας-στόχου τέσσερις δράσεις που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και στις οποίες οι άνεργοι θα παραπέμπονται από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας ανάλογα με τις διαγνωσθείσες ανάγκες τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

Οι δράσεις αυτές είναι οι κάτωθι:

α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας
β) Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
γ) Επαγγελματική κατάρτιση
δ) Κοινωφελής εργασία σε δήμους και δημόσιους φορείς (Δράση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση)

Για την υπόδειξη-παραπομπή των ανέργων της ομάδας-στόχου στις δράσεις θα αξιοποιηθούν:

α) η νέα μέθοδος ανάλυσης χαρακτηριστικών (profiling) των αναζητούντων εργασία, που υιοθέτησε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να προσδιορίσει την απόσταση κάθε ανέργου από την απασχόληση και το είδος των δυσκολιών εργασιακής του ένταξης,

β) την εξατομικευμένη προσέγγιση του ανέργου από τον εργασιακό σύμβουλο και τη μεταξύ τους συμφωνία για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο άνεργος για να επιτύχει την εργασιακή του ένταξη.

Συστατικό στοιχείο του προγράμματος είναι η συνεργασία και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων που αφορά σε θέματα:
– πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, πέραν της επεξεργασίας που θα γίνει μέσω των διαθέσιμων στοιχείων των πληροφοριακών Συστημάτων ΟΑΕΔ και ΕΡΓΑΝΗ, του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ και μελετών-ερευνών,
– προσέγγιση των επιχειρήσεων για την προσφορά κενών θέσεων και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,
– προσδιορισμός των ειδικοτήτων σε ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, επιλογή των αντικειμένων, κατάρτισης και προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις.

ΔΡΑΣΗ: Ι

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία έως πεντακοσίων (500) νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.

Δράση II

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση έως εξήντα (60) ανέργων μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας παρέχεται ως δυνητική επιλογή για όλους τους ανέργους της ομάδας-στόχου, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ο οποίος μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και με τη σύμφωνη γνώμη τους θα τους παραπέμπει σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

ΔΡΑΣΗ: III

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε έως εξακόσιους (600) ανέργους της ομάδας στόχου του άρθρου 1 της απόφασης, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε οριζόντιες ή/και κάθετες δεξιότητες, καθώς και πρακτική άσκηση. Θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προτείνουν κατάρτιση σε ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.
Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:
α. σε οριζόντιες δεξιότητες ή/και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης ή/και εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν,
β. σε ολοκληρωμένες τεχνικές δεξιότητες για ειδίκευση σε επάγγελμα/ειδικότητα, σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών.

Ωφελούμενοι της Δράσης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και εφόσον: – έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), – έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling, – είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 11.4 Μητρώο Παροχών Κατάρτισης Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από Παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών. Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία θα δηλώσουν διαθεσιμότητα.

Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κ.λπ. Οι επιχειρήσεις ή οι Οργανισμοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα εγγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παραμένει διαρκώς ανοικτή στο portal του ΟΑΕΔ. Στην ίδια πλατφόρμα θα αναρτώνται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Για τη σύζευξη θέσεων πρακτικής άσκησης και ανέργων, αρμόδιος θα είναι ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους.

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης/Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί σε Πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παροχών. Όταν δεν υπάρχει Πάροχος που να προσφέρει κατάρτιση σε κάποια ειδικότητα / επάγγελμα όπου έχει εντοπισθεί ζήτηση εργασίας, η θεωρητική κατάρτιση θα παρέχεται από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ εφόσον μπορούν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη παροχή.

Μέσω της επιταγής κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο. Ο O.A.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν εκπαιδευτικό επίδομα.

Αναλυτικά προγράμματα – Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Τα αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης για τις τεχνικές δεξιότητες σε επαγγέλματα, που θα προκύψουν από την ανάλυση σε επίπεδο Δήμων της περιοχής του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, θα εκπονηθούν από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς και θα πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Πρώτη επιλογή είναι η καταγραφή και χρήση έτοιμων πιστοποιημένων ωρολογίων προγραμμάτων . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) θα δίνεται η αντίστοιχη Βεβαίωση Παρακολούθησης Πιστοποιημένου Προγράμματος Κατάρτισης. Εφόσον δημιουργηθούν αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης, ο ΟΑΕΔ θα χρηματοδοτήσει την διαδικασία συμμετοχής των ωφελούμενων στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης.

Με όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που θα εκδοθούν από την Διοικήτρια του Οργανισμού, θα οριστούν οι όροι και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, των ωφελουμένων και των παροχών κατάρτισης των ανωτέρω δράσεων των Κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, η διάρκεια και το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων και των ωφελουμένων, η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, οι αμοιβές των παροχών κατάρτισης και του εκπαιδευτικού επιδόματος των καταρτιζομένων, οι δαπάνες για μελέτεςέρευνες και τεχνική-μηχανογραφική βοήθεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

aftodioikisi.gr


Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button