Δυτική Ελλάδα

Μέχρι 28 Ιανουαρίου τα αιτήματα φορέων-OTA για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή

  ‘ ¡ ‘ ” Ÿ £ — Από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και τα Ιδρύματα της χωρικής της αρμοδιότητας που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4111/2013 και της αριθ. 3 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης « Ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»,  θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 28.1.2014 αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πετρελαιοειδή.

Η σχετική ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας Βασίλη Αντωνόπουλο, επισημαίνει ακόμη:

“Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (υπεύθυνη κα. Δακαλάκη Παναγιώτα) στα τηλ: 26313-61668, 61102, στο φαξ: 26310-55117 ή στο site της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  ( www.pde.gov.gr ) όπου έχει αναρτηθεί το με αριθ. …. έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλ/νίας με τίτλο «Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες πετρελαιοειδών έτους 2014 και ενημέρωση για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας » με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.”

Αναλυτικά:

       ΘΕΜΑ:      « Συλλογή στοιχείων  σχετικά με τις  ανάγκες πετρελαιοειδών  έτους 2014 και ενημέρωση για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας ». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

ΣΧΕΤ:   1. του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  άρθρου 283 παρ.3

2. του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/30-5-1997) περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις,  άρθρο 13 παρ.6.

3. του Άρθρου 4 του Ν. 4111/25-01-2013 «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών – Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».

4. του  Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150Α’)  «Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

5. της  Απόφασης  35130/739 (ΦΕΚ 129Β’ 11.8.2010) του Υπουργού Οικονομικών η  οποία αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α ), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

6. της  αριθ. 11543/26-03-2013 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.

7.  Του υπ’ αριθ. 11515/10-06-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, για γνωστοποίηση διατάξεων περί προμηθειών υγρών καυσίμων.

Σας γνωστοποιούμε ότι η οικεία Περιφέρεια είναι αρμόδια  για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παραγράφου 1 του  νόμου 4111/25.01.2013, για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ιδρυμάτων χωρικής της αρμοδιότητας.

Για την υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε άμεσα τις ανάγκες σας σε πετρελαιοειδή για το χρονικό διάστημα από 1/02/2014 έως 31/12/2014, εφόσον εντάσσεστε στο νομικό πλαίσιο του 4111/2013 και του 2503/1997 και μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 28.1.2014 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση της Προϊσταμένης Αρχής σας ότι εντάσσεστε στο νομικό πλαίσιο του 4111/2013 και του 2503/1997 με αρμόδιο φορέα ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των ειδών της παραγράφου 1 του άρθρου 4, την Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 2. Την απόφαση έγκριση διενέργειας της προμήθειας (σκοπιμότητας) για την αναγκαία ποσότητα πετρελαιοειδών από το  αρμόδιο συλλογικό σας όργανο.
 3. Την απόφαση έγκριση – ψήφιση της πίστωσης που αντιστοιχεί στην προμήθεια των πετρελαιοειδών από το αρμόδιο συλλογικό σας όργανο, ανά κωδικό και είδος.
 4.  Κατάσταση με τις προβλεπόμενες ανάγκες σας σε πετρελαιοειδή, σε ποσότητες ανά είδος και με τιμή η οποία θα υπολογιστεί για την οικονομία του χρόνου και τη συντόμευση των διαδικασιών, ως μέση λιανική τιμή τρέχοντος δεκαημέρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το γινόμενό τους ποσότητα επί τιμή θα αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη πίστωση της προμήθειας.
 5. Τον ορισμό των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές που απαιτούνται για τη διενέργεια ανάδειξης αναδόχων. Οι επιτροπές που θα συσταθούν είναι: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπή Παραλαβής Υλικού. Οι ανωτέρω επιτροπές είναι τριμελείς και για τις δύο πρώτες, δύο μέλη τους θα προέρχονται από το φορέα για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και ένα μέλος από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας. Η Επιτροπή Παραλαβής Υλικού αποτελείται από τρία μέλη που ορίζονται από το φορέα υπέρ του οποίου γίνονται οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου. Για τις παραπάνω Επιτροπές θα πρέπει να ορισθούν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του συλλογικού σας οργάνου.

Οι διεργασίες ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια πετρελαιοειδών θα γίνουν ενιαία και συνολικά για όλα τα Ν. Π. αρμοδιότητάς της, από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, καθώς η σχετική προμήθεια αφορά ένα αυτοτελές προϊόν (πετρελαιοειδή)  και οι επιμέρους διεργασίες προμήθειας για κάθε Ν. Π. αυτοτελώς αποτελούν κατάτμηση δαπάνης.

Επισημαίνουμε ότι για προμήθειες άνω των 211.129,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) απαιτείται διαδικασία Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων έτους 2014 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, των Ιδρυμάτων, των Νομικών της Προσώπων  και των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής της αρμοδιότητας προβλέπεται να είναι μεγαλύτερος των 211.129,00€, συνεπώς η παρούσα προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διεξαγωγή Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού. Τα στάδια προπαρασκευής του  Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού και οι απαιτούμενες προθεσμίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 60/2007, Π.Δ. 118/2007 και την Κοινοτική Οδηγία είναι τα εξής:

 1. 1.      Συλλογή των αιτημάτων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αναγκαίων για τη σύνταξη της μελέτης προμήθειας πετρελαιοειδών, η οποία για την εξοικονόμηση χρόνου θα ακολουθήσει ένα μόνο στάδιο, εφ’ όσον στα αιτήματά σας εκτός της ποσότητας θα υπολογιστεί και η προβλεπόμενη τιμή.  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση από οποιοδήποτε Ν.Π. είτε από αντικειμενικές δυσκολίες, είτε από ολιγωρία θα επιφέρει τη χρονική υστέρηση της έναρξης των διαδικασιών ή/και τη μη συμμετοχή του στον ενιαίο διαγωνισμό. Αίτηση Ν.Π. για συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, επιφέρει την εκ νέου διεξαγωγή διαδικασιών προμήθειας.
 2. 2.      Η έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης προμήθειας καυσίμων από το Περιφερειακό Συμβούλιο (εκτιμώμενος χρόνος τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες).
 3. 3.      Η έγκριση κατάρτισης των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης, των τευχών γενικώς, η διεξαγωγή και κατακύρωση της προμήθειας, καθώς και η συγκρότηση όλων των επιτροπών από την Οικονομική Επιτροπή (Παράγραφος (δ) άρθρου 176 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4071/2012) (εκτιμώμενος χρόνος περίπου δεκαπέντε (15) ημέρες).
 4. 4.      Αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία  Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών μέχρι την διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 10  Π.Δ.118/07).
 5. 5.      Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού σε Φ.Ε.Κ. (εκτιμώμενος χρόνος περίπου επτά (7) ημέρες).
 6. 6.      Πραγματοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγμα των προσφορών τεχνικών, οικονομικών, βαθμολόγηση, αντιμετώπιση ενστάσεων, σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Προμηθειών, κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή), (εκτιμώμενος χρόνος περίπου είκοσι πέντε (25) ημέρες χωρίς ενστάσεις και ιδιαίτερα προβλήματα).
 7. 7.      Η  απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση όλη η διαδικασία υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 225 Ν.3852/2010) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών (παράγραφος 12 άρθρου 6 Ν.4071/2012).
 8. 8.      Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 278 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012, για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.                 Για τις συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.

Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταμένη αρχή φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο.

 1. 9.      Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά με τους ίδιους όρους της υπάρχουσας διακήρυξης, με τη δυνατότητα σύντμησης κάποιων προθεσμιών (για λίγες ημέρες) και εφόσον ξανά οι διεργασίες δεν αναδείξουν ανάδοχο, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της τιμής.

Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι η μόνη επιτρεπόμενη, η οποία περιλαμβάνει πολλά και χρονοβόρα στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή της.  Η συλλογή των αιτημάτων των Ν.Π. για καύσιμα, οι διαδικασίες σύνταξης της διακήρυξης και των τευχών της, η συγκρότηση όλων των απαραίτητων Επιτροπών, οι προθεσμίες δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην εφημερίδα της Ε.Ε., η πραγματοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας  και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαιτούν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2014. Για αυτά τα χρονικά διαστήματα η Π.Ε. Αιτωλ/νίας δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να τα επισπεύσει.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τη συνεργασία σας την οποία θεωρούμε δεδομένη για την ομαλή πορεία των προαναφερόμενων διαδικασιών και την επίσπευση το συντομότερο δυνατόν των χρονικών ορίων που περιγράφηκαν, με τελικό στόχο την επίτευξη αποτελέσματος.

 

                                                                       Ο Αντιπεριφερειάρχης

                                                                            Π.Ε. Αιτωλ/νίας

                                                                     Αντωνόπουλος Βασίλειος

                                                

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button