sliderΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Καζαντζής για καπναποθήκες Παπαπέτρου: “Άγνοια του Δημάρχου περί των δημοτικών πραγμάτων”

Όπως έγινε γνωστό στην επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Αγρίνιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη δημιουργία διαχρονικού μουσείου στις Καπναποθήκες Παπαπέτρου.

Το υπουργείο θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για να ενταχθεί στο επόμενο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η Δημοτική παράταξη “Ο τόπος μας αξίζει”, με επικεφαλής τον Νίκο Καζαντζή, με παρέμβασή της στο δημοτικό συμβούλιο και έπειτα με ανακοίνωση τονίζει ότι για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου υπάρχει μελέτη, η οποία μάλιστα έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το 2013.

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση της παράταξης αναφέρει σχετικά ότι, “γι’ άλλη μια φορά μας επιβεβαιώνει περί της άγνοιάς του γενικώς περί των δημοτικών πραγμάτων και της άνευ προγράμματος και σχεδιασμού άσκησης της εξουσίας στην δημοτική αρχή”(πηγή).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης αναφέρει τα εξής:

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑΓΡΙΝΙΟ, 1-11-2019
ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Όπως τονίσαμε και στην συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30-10-2019 η Πολιτική μας πρέπει να ασκείται διαχρονικά και όχι ευκαιριακά για να είναι αξιόπιστη.

Όπως θίχτηκε και από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξής μας κ. Κων/νο Ζώη  σχετικά με το θέμα για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου υπάρχει μελέτη, η οποία μάλιστα έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το έτος 2013 (25-11-2013). Αρκετοί εκ των σημερινών δημοτικών Συμβούλων που αποτελούν την παράταξη του κ. Παπαναστασίου και  βρίσκονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές την είχαν υπερψηφίσει. Ο ίδιος δε έπρεπε επιπροσθέτως να γνωρίζει το θέμα αυτό διότι είχε απασχολήσει και την τότε περιφερειακή Αρχή στην οποία βρίσκονταν στην θέση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Έτσι όταν τίθεται στο δημοτικό συμβούλιο η παρέμβαση του κ. Ζώη δεν δικαιούνταν και δεν επιτρεπόταν να δηλώνει άγνοια για την μελέτη αυτή δεδομένου ότι οι αποφάσεις για τις δεσμεύσεις των σχετικών ποσών που αφορούσαν την ως άνω μελέτη είχαν εκδοθεί κατά τα έτη 2017 και 2018 επί της δικής του πλέον θητείας ως Δήμαρχος.

Γι’ άλλη μια φορά μας επιβεβαιώνει περί της άγνοιάς του γενικώς περί των δημοτικών πραγμάτων και της άνευ προγράμματος και σχεδιασμού άσκησης της εξουσίας στην δημοτική αρχή.

Η δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό δεν ανήκει σε κανέναν δήμαρχο αλλά έχει συνέχεια και ο κάθε Δήμαρχος οφείλει να γνωρίζει τα πεπραγμένα. Τα έργα και οι μελέτες είναι πληρωμένα από τους πολίτες  και κανείς δεν δικαιούται να το παραβλέπει.

Προς επίρρωση μάλιστα αυτής της θέσης μας να επισημάνουμε, όπως προαναφέρουμε, ότι το 2017 (30-1-2017) όντας σε ισχύ η προγραμματική σύμβαση για την μελέτη που υπεγράφη το 2013, αναλήφθηκε ως υποχρέωση και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 106.800,00 ευρώ από τον Δήμο Αγρινίου, με υπογραφή του τότε Αντιδημάρχου κ. Γκούντα.

Στην συνέχεια το έτος 2018  (31-1-2018) δεσμεύτηκε πίστωση για την πληρωμή για την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση, με υπογραφή του τότε Αντιδημάρχου και σημερινού Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φαρμάκη.    Η ανωτέρω προγραμματική  ψηφίστηκε στις 25-11-2013 και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 385/2013 απόφαση.

Τέλος να σημειώσουμε ότι η κ. Μενδώνη ως Γραμματέας τότε (2013) του Υπουργείου στο οποίο σήμερα είναι σήμερα Υπουργός είχε ξανά συμμετοχή στις ανωτέρω διεργασίες για τις καπναποθήκες Παπαπέτρου.    Ελπίζουμε να ισχύει αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε περί άγνοιας διαφορετικά τότε το ζήτημα που τίθεται είναι πολύ σοβαρότερο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Επισυνάπτουμε κατωτέρω τα αποδεικτικά των λόγων μας έγγραφα:

1. ΑΔΑ: 7ΧΠ9Ω65-9Μ9

αναρτητεα στο διαδικτυο

ελληνικη δημοκρατια – αδα:

Νομός Αιτωλοακαρνανίας – Αγρινιο 30/1/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Αριθμ.Πρωτ. : 5617

Αρ.Αττόφασης: 52

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

 1. Στις διατάξεις:

α) των άρθρων 65,66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143) β) του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (φεκ 114/α) γ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α145)

 1. Την ανάγκη πληρωμής για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
 2. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης με την παρούσα, είναι εντός του προϋπολογισμού 2017.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Εκατόν Εξι Χιλ. Οκτακόσια ευρώ (106.800,00 €) σε βάρος του ΚΑ 00-6737.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ο αντιδήμαρχος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους

Εκατόν Εξι Χιλ. Οκτακόσια ευρώ (106.800,00 €) υπάρχει                                      χρηστοσ γκουντασ

πίστωση στον Κ.Α. 00-6737.003 του προϋπολογισμού έτους

2017

και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80/ 2016.

Καταχωρήθηκε με α/α Β-52 στο Μητρώο Δεσμεύσεων . Υπόλοιπο προς ανάληψη : Μηδέν ευρώ (0,00 €)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

2.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

 1. Στις διατάξεις:

α) των άρθρων 65,66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143)

β) του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (φεκ 114/α) γ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α145)

 1. Την ανάγκη πληρωμής για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(Εκπόνηση μελετών και Παροχή υπηρ. Επιστημ.&Τεχν.υποστήριξης)
 2. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης με την παρούσα, είναι εντός του προϋπολογισμού 2017.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους Είκοσι Χιλ. ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 00-6737.003, οικονομικού έτους 2018 για Συμμετοχή του Δήμου σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπ.Πολιτισμού &Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου για μελέτη του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ(Εκπόνηση μελετών και Παροχή υπηρ. Επιστημ.&Τεχν.υποστήριξης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ο προεδρος οικονομικης επιτροπης

ιωαννης φαρμακης (αντιδημαρχος)

και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους Είκοσι Χιλ. ευρώ (20.000,00 €) υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 00- 6737.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80/2016.

Καταχωρήθηκε με α/α Β-46 στο Μητρώο Δεσμεύσεων . Υπόλοιπο προς ανάληψη : Μηδέν ευρώ (0,00 €)

ο διευθυντησ οικονομικων υπηρεσιων

στεφανος χατζη ανεστης

3.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. ΙΙης/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.

Αριθμ. Απόφασης 358/2013

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ,της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Ανακατασκευή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου για δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου»

Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 25η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2007 και των άρθρων 266 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα’ του Ν. 3827/2010) και 267 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 105469/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, στους Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 37:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

Ι.Γρίνος Γεώργιος(Πρόεδρος)

 1. Γαλαζούλα Μαρία
 2. Γιαννακόπολυλος Δημήτριος
 3. Δεληγιάννης Γεώργιος
 4. Ζαμπάρας Γεώργιος
 5. ©εοδωρόπουλος Νικόλαος
 6. Καλαντζής Ιωάννης
 7. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κων.
 8. Κοκκινοβασίλης Παύλος
 9. Κορδολαίμης Χρήστος
 10. Κραβαρίτη Ευαγγελία
 11. Λαδάς Θεόδωρος
 12. Μπαλάσκας Επαμεινώνδας
 13. Παπαθανάσης Βασίλειος
 14. Παπαθανασίου Κων/νος
 15. Παπαϊωάννου Χριστόφορος
 16. Πιστιώλη – Σαλακίδου Όλγα
 17. Ράπτης Γεώργιος
 18. Ράπτης Ευθύμιος
 19. Σερπάνου Μαργαρίτα
 20. Σφυρής Βλάσιος
 21. Σφυρής Σπυρίδων
 22. Τζαμαλής Παναγιώτης
 23. Τσούκαλος Ευστάθιος
 24. Αλεξόπουλος Γεώργιος
 25. Βασιλείου Ιωάννης
 26. Ζήσης Γρηγόριος
 27. Καζαντζής Νικόλαος
 28. Καλαντζής Κωνσταντίνος
 29. Καρακώστας Βασίλειος
 30. Κοτρολός Λάμπρος
 31. Μπόκα Γεωργία
 32. Σεϊτανίδης Θεόδωρος
 33. Στυλιαράς Ιωάννης
 34. Δήμας Δημήτριος
 35. Νικάκης Βασίλειος
 36. Σιδέρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Κούρος Αντώνιος Αλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θώμος Δημήτριος
 2. Ρούσση – Τζιμάνη Αγγελική 5. Γκρίζης Νικόλαος Σβεντζούρης Δημήτριος
 3. Σιδερίδης Ιωάννης Δημητρέλης Αντώνιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου Παναγιώτης Ζωναράς για την τήρηση των πρακτικών και οι υπάλληλοι του τμήματος Μαρκαντωνάτου Πολυξένη και Τραγουλιά Αλεξάνδρα για την γραμματειακή υποστήριξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και Πρόεδροι – Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου κ. Κολονέλος Γεώργιος.

Από τους Διευθυντές – Προϊσταμένους – Εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι κ.κ. Τσουράπης Αθανάσιος, Χατζηανέστης Στέφανος, Ρόκου Μαρία, Τσιχριτζή Χριστίνα, Τζογάνης Δημήτριος, Γιάγκας Δημοσθένης, Καραπαπά Βασιλική, Κομματάς Ευθύμιος, Τσούλος Νικόλαος, Κολοκυθάς Κωνσταντίνος. Επίσης παραβρέθηκαν για την υποστήριξη της συνεδρίασης ο κλητήρας Κοντογιάννης Νεκτάριος και ο ηλεκτρολόγος Σταυρόπουλος Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κούρος Α. και Σβεντζούρης Δ. οι οποίοι παρέμειναν μέχρι τη λήξη της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Ζήσης Γ., Στυλιαράς I., Καρακώστας Β. και Δήμας Δ. οι οποίοι δεν επέστρεψαν έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Καζαντζής Ν., Κοτρολός Δ., και Βασιλείου I. οι οποίοι δεν επέστρεψαν έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε ο κ. Αλεξόπουλος Γ. ο οποίος δεν επέστρεψε έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε η κα Μπόκα Γ. η οποία δεν επέστρεψε έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, όπου αναφέρονται τα εξής:

Αντικείμενο της έρευνας -μελέτης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης ,οι οποίες είναι αναγκαίες για το έργο:

«Ανακατασκευή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου για δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου».

Κατόπιν του αριθμ. Φ666/Α2/ΛΣΤ/4940/1-10-2013 έγγραφο της ΛΣΤ Εφορείας Προιστ.& Κλασ.Αρχαιοτήτων, με το οποίο μας ενημερώνουν, ότι το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Νομικό σύμβουλο του ΥΠ.ΠΟ.Α.:

Εισηγούμαι την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Ανακατασκευή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου για δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου» σύμφωνα με το σχέδιο που καταθέτω.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και (επί παρόντων 32 μελών).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία (30 ΝΑΙ κ’2 ΟΧΙ, μειοψηφούντων των κ.κ. Β.Νικάκη, Κ.Σιδέρη) την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Ανακατασκευή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου για δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου», η οποία θα έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, στις……………………… 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα κ. Λίνα Μενδώνη,

β. Η Περιφέρεια Α. Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

γ. Ο Δήμος Αγρινίου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παύλο Μοσχολιό, ειδικά

εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ…………………………. Απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου,

έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
 2. τις διατάξεις του άρθρου 100 και, του άρθρου 194 παρ. 6 (Προγραμματικές Συμβάσεις) του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως οι παρ. Γ και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚΑ’ 85),
 3. τις διατάξεις του άρθρου 75 (αρμοδιότητες Δήμων) παρ. Ι,α,ΙΟ του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114),
 4. το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α Ί41) – Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και την υπ’αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/7779/1-7/2013 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με το διορισμό της κας Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου στη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 5. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/127853/ 19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/23-7-2013) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», άρθρο 1 παρ. 25»
 6. το Π.Δ. 696/1974 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1 Προοίμιο – Περιεχόμενα Σύμβασης

 1. Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση:

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως ο αρμόδιος Φορέας για την καταγραφή, τεκμηρίωση, μελέτη και χαρακτηρισμό των μνημείων, την οργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων σχετικών με τα μνημεία σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την προστασία αυτών, όπως τον έλεγχο μελετών και την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μνημεία, την εποπτεία έργων αποκατάστασης τρίτων, για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και για την έγκριση εργασιών στα διατηρητέα κτίρια, και γενικά την μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και των μνημείων, β) Η Περιφέρεια Δ. Εξάδας, όπως απαιτείται από τον Νόμο 4071/2012 (άρθρο 8 παρ. 10), γ) Ο Δήμος Αγρινίου, στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου εντοπίζονται μουσεία, μνημεία, και αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και ως ο χρηματοδότης των προγραμματιζόμενων μελετών,

καθορίζουν τους όρους και το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση των αναπτυξιακών μελετών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

 1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει:
 • το προοίμιο και το περιεχόμενο της σύμβασης (άρθρο 1)
 • το αντικείμενο της σύμβασης και το περιεχόμενο των μελετών και των υπηρεσιών που αυτή αφορά (άρθρο 2)
 • το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 3)
 • τα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών και των σχετικών εγκρίσεων (άρθρο 4)
 • τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του αντικειμένου της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης της (άρθρο 5)
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 6)
 • τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής που θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης (άρθρο 7)
 • τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (άρθρο 8)
 • τις ρήτρες (άρθρο 9)
 • τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 10)
 • τις τελικές ρυθμίσεις (άρθρο 11).

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο σύμβασης Περιεχόμενο μελετών & υπηρεσιών

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης) που είναι αναγκαίες για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.»

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο των παραπάνω μελετών θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 696/1974 όπως αυτό τροποποιήθηκε .σύμφωνα με το Ν.3316/05.

Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες στα ακόλουθα στάδια του έργου:

 1. Αρχιτεκτονική μελέτη
 2. Στατική μελέτη
 3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
 4. Προϋπολογισμός & Τεύχη Δημοπράτησης.

ΑΡΘΡΟ 3 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης

 1. Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, το οποίο αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα εκπονηθούν οι μελέτες του άρθρου 2 και θα παραδοθούν στον Δήμο Αγρινίου. Στο χρονικό διάστημα αυτό προσμετρούνται και υπολογίζονται οι χρόνοι που απαιτούνται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των μελετών.
 2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν σε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, το οποίο θα έχει τη συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, δηλαδή δώδεκα (12) μηνών.

Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: • Αρχιτεκτονική μελέτη. Διάρκεια εκπόνησης τρεις μήνες.

 • Στατική διερεύνηση και προτάσεις, Διάρκεια εκπόνησης τέσσερις μήνες.
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Διάρκεια δύο μήνες.
 • Σύνταξη προϋπολογισμού & τευχών δημοπράτησης Διάρκεια ένας μήνας.
 • Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν παρατηρήσεις αλλά και να γίνουν τροποποιήσεις που μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και του Υπουργείου, και οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την έγκριση των μελετών. Διάρκεια δύο μήνες.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει σε κάθε περίπτωση με την εκπόνηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων των μελετών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.

ΑΡΘΡΟ 4

Τρόπος ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών Σχετικές εγκρίσεις

Η εκπόνηση των επί μέρους απαιτούμενων μελετών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, θα γίνει από τον Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προδιαγραφών των μελετών (Ν.3316/05).

Οι μελέτες θα εγκριθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η παραλαβή τους θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου.

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός – Πηγή χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΑΑΙΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Εξι χιλιάδων Οκτακοσίων ευρώ (106.800,00

€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αγρινίου και έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου με Κ.Α…………………………………………………………………………………… Ο

Δήμος έχει λάβει απόφαση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης (απόφαση ανόΐηψης υποχρέωσης) με αρ. πρωτ       και Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ΑΔΑ:……………………………………………………………………………………………..

 1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Πλήρες αρχείο των πρωτοτύπων εγγράφων (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμών, τιμολόγια, διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής μελετών έργων, προμηθειών κλπ.) θα υπάρχουν σε ειδικό φάκελο, που θα τηρείται στο αρχείο του Δήμου ή της Κοινής Επιτροπής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ή αρμόδιου εντεταλμένου Κρατικού Φορέα.
 3. Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Φορέας Χρηματοδότησης (ο Δήμος Αγρινίου) θα καταβάλει το 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, δηλαδή 10.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α.
 4. Με την παράδοση της αρχιτεκτονικής, της στατικής και της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης που αναφέρονται στο Άρθρο 2, ο Φορέας Χρηματοδότησης θα καταβάλει το 70% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, δηλαδή 74.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α.
 5. Με την παράδοση του προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 2, ο Φορέας Χρηματοδότησης θα καταβάλει το 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, δηλαδή 10.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Τέλος, με την έγκριση των μελετών από την αρμόδια Υπηρεσία, ο Φορέας Χρηματοδότησης θα καταβάλει το υπόλοιπο 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, δηλαδή”.

Ένα Σχόλιο

 1. Ο κύριος Καζαντζης ψηφίστηκε για να παράγει έργο όχι για να είναι τροχοπέδη στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Για άλλη μια φορά γραφικός και με κάθε τρόπο να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας αφού ποτέ δε θα μπορέσει να γίνει δήμαρχος. Η εμμονή του κουράζει. Έλεος!@!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button