Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον κόμβο Ρίγανης μέχρι τον κόμβο Άρτας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ετήσιας διάρκειας στον Αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Ρίγανης (χ/θ 65+201) έως και τον ανισόπεδο κόμβο Άρτας (χ/θ 140+891), για την πραγματοποίηση εργασιών τακτικής συντήρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Παπαευθυμίου.

Αναλυτικά η απόφαση περιλαμβάνει:

• Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως τον Α/Κ Άρτας ( χ/θ 140+891), κατά το χρονικό διάστημα από 10/01/2019 έως και 31/12/2019, για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών τακτικής συντήρησης της οδού, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

• Ανωτέρω αποκλεισμοί θα υλοποιούνται με εφαρμογή των αντίστοιχων τυπικών διατάξεων σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση ανά είδος αποκλεισμού.

• Οι τυπικές διατάξεις σήμανσης περιλαμβάνονται:
i) Το Παράρτημα Ζ΄ της ΕΣΥ της Σύμβασης Παραχώρησης (Αυτοκινητόδρομου)
ii) Στις μελέτες που έχουν ήδη εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό

• Το μήκος ζώνης των έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μήκος που αποτυπώνεται / αναφέρεται στις τυπικές διατάξεις σήμανσης ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται τα δύο (2) χλμ αυτοκινητόδρομου, με εξαίρεση τη περίπτωση εργασιών σε σήραγγες και σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και η καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

• Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα που η γεωμετρία της περιοχής ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα, είναι δυνατό το προβλεπόμενο, από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος ζώνης και συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.

• Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 10/01/2019 έως και 31/12/2019, εξαιρούνται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης:
α) 08/03 έως 12/03, 22/03 έως και 26/03, 25/04 έως και 05/05, 14/06 έως και 18/06, 12/08 έως και 16/08, 25/10 έως και 29/10, 21/12 έως και 31/12 .
β) Τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 22/06 έως και 08/09/2019.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:

α) Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών / αποκλεισμών που θα εφαρμοσθούν και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων, καθώς και για την λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

β) Για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων, όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο εργασιών, ώστε στις θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης να αποκλείεται η είσοδος ζώων στον αυτοκινητόδρομο στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

γ) Για την λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών.

δ) Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και τη τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.

ε) Για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

στ) Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φώς της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται σε κάθε περίπτωση πριν την δύση του ηλίου.

ζ) Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία ( Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

η) Να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

θ) Τέλος, σε κάθε περίπτωση η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και 31/12/2019.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close