Αυτοδιοίκηση

Ίδρυση ∆ηµοτικού – Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο Θέρµου

geg-farmaka-proskopoi1Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου,  συγκεκριμένα ο επικεφαλής της συμπολίτευσης, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την παρακάτω εισήγηση:

Η Οικονοµική κρίση η οποία µαστίζει τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει δεκάδες συµπολίτες µας στην ανεργία και κατ’ επέκταση στην έλλειψη Ιατροφαρµακευτικής κάλυψης. 

Η στήριξη και η παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στους ανασφάλιστους συνανθρώπους µας, οι οποίοι στερούνται Πρωτοβάθµιας Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης ή και αντιµετωπίζουν Προβλήµατα Υγείας θεωρείται πλέον αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Μετά τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ζωντανού κυττάρου της τοπικής κοινωνίας µε στόχο την ποιοτική βελτίωση του κοινωνικού κράτους και την αντιµετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

«Ο ∆ήµος Θέρµου σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αναλαµβάνοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, εκείνες που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση της φτώχειας και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Στο άρθρο 75 (όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης») και άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.§.Κ.) προβλέπεται ότι οι δήµοι µπορούν να ενισχύσουν οικονοµικά κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης, καθώς και να οργανώνουν υποστηρικτικές δράσεις για τους παραπάνω δηµότες. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η Ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο µας σε συνεργασία µε τους εργαζοµένους στο Κέντρο Υγείας Θέρµου, τα φαρµακεία του ∆ήµου αλλά και τη συµµετοχή και άλλων κοινωνικών φορέων, µε στόχο την φαρµακευτική περίθαλψη των ατόµων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο – προνοιακή τους αποκατάσταση. Το «Κοινωνικό Φαρµακείο» θα απευθύνεται σε ανασφάλιστους, απόρους µε βιβλιάριο απορίας, ανέργους και γενικά άτοµα που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχουν παθολογικά προβλήµατα υγείας και θα αφορά στην παροχή: φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, και φαρµακευτικών προϊόντων . 

Οι εξυπηρετούµενοι επωφελούνται από το πρόγραµµα µέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, µε την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας. Το «Κοινωνικό Φαρµακείο» θα στεγαστεί σε χώρο που θα εξεύρει ο ∆ήµος Θέρµου. 

Η προµήθεια των φαρµάκων θα γίνεται από δωρεές των δηµοτών µας, προσφορές κοινωνικών φορέων, φαρµακοβιοµηχανιών κ.λ.π. σε συνεργασία και µε τους φαρµακοποιούς του ∆ήµου µας. Ο έλεγχος λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρµακείου γίνεται από επταµελή ειδική Επιτροπή ∆ιαχείρισης που θα οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και που προτείνεται να απαρτίζεται από τους εξής: 

 – ∆ύο δηµοτικούς Συµβούλους, ένας της πλειοψηφίας και ένας της µειοψηφίας µε τους αναπληρωτές τους. 

-Ένας εκπρόσωπος της εκκλησίας. 

– Ο ∆ιευθυντής του Κέντρου Υγείας Θέρµου 

-Ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο Κέντρο Υγείας Θέρµου. 

– Ένας Εκπρόσωπος του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αγρινίου. 

– Ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου Θέρµου. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει στο τέλος του χρόνου , στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό.

Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε απόφασή της το διαχειριστικό απολογισµό.

Η απόφαση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου .

Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου θα γίνεται από:

– τους φαρµακοποιούς του ∆ήµου µας µε εθελοντική εργασία και προσφορά φαρµάκων

– Από οµάδα εθελοντών του δήµου µας που θα έρχονται σε επαφή µε τους συµπολίτες και θα συγκεντρώνουν που δεν έχουν λήξει και δεν τα χρειάζονται.

Ο καθορισµός των λεπτοµερειών για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου θα γίνει µέσα από τον «Κανονισµό Λειτουργίας» του που θα καταρτιστεί από την παραπάνω Επιτροπή, και στη συνέχεια θα κατατεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική του έγκριση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος Αντιπολίττευσης κ. Κατσαρός Αριστείδης πρότεινε την αναβολή του θέµατος για ένα χρονικό διάστηµα 4-6 µηνών έως ότου:

1.Γίνει καταγραφή των απόρων

2.Η νέα κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει ακόµη προγραµµατικές δηλώσεις και ακόµη δεν έχει πάρει ψήφο εµπιστοσύνης στη βουλή αναπτύξει και εφαρµόσει το πρόγραµµά της για τα ακραία φαινόµενα της φτώχειας όπως προεκλογικά έχει υποσχεθεί.

Άλλωστε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες δωρεάν υγεία – ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παιδεία και φυσικά εργασία σε όλους τους πολίτες.Ο έλεγχος λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρµακείου θα γίνεται από Επταµελή Ειδική Επιτροπή ∆ιαχείρισης η οποία απαρτίζεται από τους εξής:

– Τον κ. Μητροµάρα Ευθύµιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, µε αναπληρωτή του τον κ. Γλαβά Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας.

 – τον κ. Κόκκοτο ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας, µε αναπληρωτή τον κ. Καφρίτσα Πέτρο, επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας.

– Τον πατέρα κ. Θεόκλητο Ράπτη, ως εκπρόσωπο της εκκλησίας.

– Τον κ. Κουβαρά Κων/νο, ∆ντή του Κέντρου Υγείας Θέρµου

– Τον κ. Γροµητσάρη Κων/νο ως εκπρόσωπο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αγρινίου.

– Τον κ. Καλαντζή Κων/νο, ως εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου Θέρµου.

– Την κ. Τηλυγάδα Ιωάννα, ως εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Κέντρου Υγείας Θέρµου Κατά της έγκρισης ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της µείζονος αντιπολίτευσης Κασόλας Θεόδωρος και Κατσαρός Αριστείδης, προτείνοντας αναβολή του θέµατος, ενώ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κων/νος Αναγνωστάκης ψήφισε παρών.

http://thermo-greece.blogspot.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button