Αυτοδιοίκηση

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Αγρινίου το 2015 (πινακες)

epi-dimarxeio-agriniouΑναλυτικά τα στοιχεία του ισολογισμού όπως εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

«1.ΓΕΝΙΚΑ

Από την 1/1/2000 οι Δήμοι & Κοινότητες (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)  υποχρεούνται να εφαρμόσουν το “Kλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων” σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999.

    • Με την εφαρμογή του “Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου “ θεσπίστηκε και η εφαρμογή στους Δήμους και Κοινότητες της “Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου”.
  • Η ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση του Δήμου παρακολουθείται αναλυτικά, με τη συστηματική καταχώρηση των επί μέρους διαχειριστικών πράξεων σε λογιστικά βιβλία, με βάση τις λογιστικές αρχές και τους κανόνες της “Διπλογραφικής Μεθόδου”.
  • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, με τους ίδιους λογαριασμούς και κωδικούς αλλά παράλληλα με τον “Απολογιστικό Πίνακα” προβλέπεται η παρακολούθηση του προϋπολογισμού με βάση την Διπλογραφική μέθοδο.
  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

2.1 Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015  ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 37.271.791,20έναντι € 38.241.202,71 της χρήσης 2014 και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Χρήση  2015Χρήση 2014Διαφορά
Λ/70:Πωλήσεις υλικών αγαθών & λοιπών αποθεμάτων 

 

7.160,17

 

150,00

 

7.010,17

Λ/72:Έσοδα από πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις 

 

802.715,65

 

937.389,94

 

-134.674,29

Λ/73:Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 

 

8.015.613,74

 

8.153.475,09

 

-137.861,35

Λ/74:Έσοδα από επιχορηγήσεις22.935.575,9722.700.478,68235.097,29
Λ/75:Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές 

 

22.163,71

 

17.552,76

 

4.610,95

Λ/76:Έσοδα κεφαλαίων183.811,69171.687,6812.124,01
Λ/81.01.05Αναλογ. στην χρήση επιχορηγ. παγίων επενδύσεων 

 

4.298.065,09

 

4.181.539,94

 

116.525,15

Λ/81.01.11Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 

 

0,00

 

296.674,16

 

-296.674,16

Λ/81.01.13Διάφορα έκτακτα έσοδα146,05824,76-678,71
 

Λ/81.03.99

 

Έκτακτα κέρδη

 

 

24.490,29

 

0,00

 

24.490,29

Λ/82.01.00Τακτικά έσοδα παρελθ. ετών πρωτοβεβαιούμενα 

 

412.088,06

 

756.780,91

 

-344.692,85

Λ/82.01.01Έκτακτα έσοδα παρελθ. ετών πρωτοβεβαιούμενα 

 

507.842,38

 

951.800,55

 

-443.958,17

Λ/82.07.00Επιστροφή αποδοχών,βοηθημάτων και απόζημιώσεων 

 

 

 

60.476,54

 

 

0,00

 

 

60.476,54

Λ/82.07.09Επιστροφή εν γένει χρημάτων1.641,8672.848,24-71.206,38
 37.271.791,2038.241.202,71-969.411,51 

2.2 Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2015  ανήλθαν στο ποσό των          € 36.210.703,19έναντι € 37.194.793,67 της χρήσης 2014  και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Χρήση 2015Χρήση 2014 Διαφορά
 
60Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού10.522.438,3910.587.833,74-65.395,35
61Αμοιβ.& Εξ.Αιρετών Αρχόντ.&Τρίτων718.695,74725.614,25-6.918,51
62Παροχές Τρίτων5.408.649,774.895.494,58513.155,19
63Φόροι-Τέλη73.715,8831.511,2942.204,59
64Διάφορα Έξοξα9.027.229,479.362.073,89-334.844,42
65Τόκοι & Συναφή Έξοδα613.615,23621.293,76-7.678,53
66Αποσβ.Παγίων Ενσ.λειτουρ.κόστος6.299.639,236.185.151,37114.487,86
67Παροχές Χορηγ.Επιχορ.-Επιδοτ.2.671.429,582.600.285,4971.144,09
68Προβλέψεις  εκμεταλλεύσεως0,000,00 0,00
Σύνολο οργανικών εξόδων:35.335.413,2935.009.258,37 326.154,92
81.00 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα0,00190,61-190,61
81.02 Έκτακτες ζημίες0,00244.733,93-244.733,93
82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων875.289,901.940.610,76 -1.065.320,86
Σύνολο εκτάκτων εξόδων:875.289,902.185.535,30 -1.310.245,40
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ36.210.703,1937.194.793,67 -984.090,48

Τα ανωτέρω έξοδα κατανεμήθηκαν ως εξής:

Χρήση 2015 Χρήση 2014  ΔΙΑΦΟΡΑ
Ø Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.260.315,768.180.896,7879.418,98
Ø Τόκοι & Συναφή Έξοδα«613.615,23621.293,76-7.678,53
Ø Κόστος κύριας δραστηριότητας«26.461.482,3026.207.067,83254.414,47
Ø Έκτακτα & ανόργανα έξοδα«0,00190,61-190,61
Ø Έκτακτες ζημίες«0,00244.733,93-244.733,93
Ø Έξοδα προηγουμένων χρήσεων«875.289,901.940.610,76 -1.065.320,86
Σύνολο36.210.703,1937.194.793,67 -984.090,48

 

 

2.3 Πάγια στοιχεία

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα έξοδα εγκαταστάσεως και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 246.139.506,33(χωρίς τα έργα υπό εκτέλεση) και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 124.165.595,48 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 121.973.910,85.

Οι αποσβέσεις των παγίων με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 6.299.639,23 έναντι ποσού € 6.185.151,37 της χρήσης 2014 ποσά με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης, ενώ οι αναλογούσες αποσβέσεις επί των επιχορηγήσεων για πάγια στοιχεία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 4.289.065,09 έναντι ποσού 4.181.539,94  της χρήσης 2014, ποσά με τα οποία ωφελήθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως.

 

2.4 Δάνεια

Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ALPHA Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα και την τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται στο ποσό των € 11.875.941,56 από το οποίο ποσό € 11.325.047,41αφορά μακροπρόθεσμες δόσεις των δανείων με χρόνο λήξης μετά την 31.12.2016 και ποσό € 550.894,15αφορά βραχυπρόθεσμες δόσεις των δανείων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΗΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Α/ΑΑΡ. ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥΑΡ. ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥΑΙΤΙOΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝΑΡΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΝΑΡΞΗΣΛΗΞΕΩΣ31/12/2015
105/11708/00/0505/12305/00/02ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ134.485,0001/01/200631/12/201548.700,76
205/01324/00/0405/12305/00/03ΘΕΣΤΙΕΩΝ500.000,0001/01/200631/12/2015181.063,90
305/01324/00/0605/12305/00/04ΘΕΣΤΙΕΩΝ223.991,0001/01/200931/12/2018149.410,83
405/00127/00/3005/12305/00/05ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΣΤΑ ΟΤ 560-168 (Η ΑΡ. 2/01 ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ )ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,9165.215,601/1/200731/12/201677.592,47
505/01324/00/1205/12305/00/06ΘΕΣΤΙΕΩΝ275.127,8431/12/201031/12/2020231.947,28
605/127/00/02605/12305/00/07ΔΙΑΝΟΙΞΗ  ΟΔ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (2/98 Πρ.Αναλ.)402.357,301/1/200231/12/2021239.931,45
705/127/00/02705/12305/00/08ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ ΟΤ 243-244-246α (1/99 ΠΡ. ΑΝΑΛ.) ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο. ΚΟΥΣΙΑΔΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ Κ.Λ.Π. & ΣΤΑ ΟΤ 93-97 (ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ) 1-95 ΠΡ. ΑΝΑΛ.185.356,601/1/200431/12/2023127.070,12
805/127/00/02805/12305/00/09ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΑ ΟΤ 93-97 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ 1/95 ΠΡ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ119.030,301/1/200531/12/202486.774,30
905/11360/00/0405/12305/00/10ΝΕΑΠΟΛΗ131.472,0001/01/200631/12/201547.609,66
1005/11690/00/0605/12305/00/11ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ47.700,0001/01/200431/12/202332.700,41
1105/11692/00/0305/12305/00/12ΣΤΡΑΤΟΥ1.007.824,581/1/200831/12/2016609.909,11
1205/01529/00/0705/12305/00/13ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ69.082,0001/01/200431/12/202347.358,69
1305/01529/00/0905/12305/00/15ΣΤΡΑΤΟΥ55.000,0001/01/200531/12/201941.666,25
1405/127/00/01305/12305/00/16ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ13.793,101/1/199731/12/20164.476,58
1505/01324/00/1105/12305/00/17ΘΕΣΤΙΕΩΝ148.000,0001/01/201131/12/2020124.771,80
1605/11424/00/0605/12305/00/18ΠΑΡΑΒΟΛΑ113.259,0001/01/200331/12/202272.430,54
1705/127/00/01505/12305/00/19ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ86.435,181/1/199831/12/201733.348,45
1805/11708/00/0705/12305/00/20ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ73.264,2601/01/201031/12/201955.502,64
1905/11708/00/0305/12305/00/21ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ60.778,0001/01/200331/12/202238.868,29
2005/12116/00/0305/12305/00/22ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ44.833,5001/1/201131/12/201528.424,93
2105/11708/00/0805/12305/00/23ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ568.948,6001/01/201131/12/2019431.017,19
2205/12116/00/0205/12305/00/24ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ567.933,5001/01/201131/12/2020478.797,90
2305/11708/00/0405/12305/00/25ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ62.524,5901/01/200631/12/201523.400,83
2405/12305/00/26Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ= 2  ΔΑΝΕΙΑ517.775,9701/01/200831/12/2017295.738,21
2505/12305/00/27Δ.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ (2 ΔΑΝΕΙΑ)366.400,0001/01/200331/12/2022234.317,56
2605/12305/00/29ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ****(2 ΔΑΝΕΙΑ)741.911,001/1/200831/12/2017423.757,14
2705/12305/00/30Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ=1 ΔΑΝΕΙΟ +Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1 ΔΑΝΕΙΟ252.044,5001/01/201031/12/2019165.655,43
2805/12305/00/31Δ.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 ΔΑΝΕΙΟ+ +Δ.ΑΓΓΕΛ 1 ΔΑΝΕΙΟ59.477,0001/01/200331/12/202238.036,31
2905/12305/00/32Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΟΛΩΝΟΣ+ΑΓΟΡΑ ΡΥΜ/ΝΩΝ+(1 ΔΑΝΕΙΟ Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ)445.635,401/1/200531/12/2024324.872,88
3005/12305/00/33Δ.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 ΔΑΝΕΙΟ+ +Δ.ΑΓΓΕΛ 1 ΔΑΝΕΙΟ166.285,0001/01/200631/12/201560.216,44
3105/12305/00/34Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ (1 ΔΑΝΕΙΟ)+ Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1 ΔΑΝΕΙΟ)1.276.961,0701/01/201031/12/2019967.384,70
3205/12305/00/35Δ.ΘΕΣΤΙΕΩΝ (3 ΔΑΝΕΙΑ)261.009,0001/01/200931/12/2018174.103,30
3305/12305/00/36Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ+(2 ΔΑΝΕΙΑ Δ.ΑΓΓΕΛ.ΡΟΥ)2.552.366,841/1/201131/12/20202.136.447,82
3405/12305/00/37Δ.ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ(2 ΔΑΝΕΙΑ)+Δ.ΠΑΡΑΚ/ΛΙΩΝ (1 ΔΑΝΕΙΟ)1.628.000,0001/01/201131/12/20201.321.671,65
3505/12305/00/38Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ  (4  ΔΑΝΕΙΑ)439.710,501/1/199931/12/2018194.862,21
3605/12305/00/39Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ  (4  ΔΑΝΕΙΑ)1.049.307,991/1/200031/12/2019523.392,45
3705/12305/00/40Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ=ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ+ΛΙΑΠΗ+ 3 ΔΑΝΕΙΑ Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ363.465,571/1/200731/12/2016142.792,72
ΣΥΝΟΛΟ Τ. Π. & Δανείων15.176.761,7910.216.023,20
  ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ    
38 254-62-001063-96ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ300.000,00  185.987,01
39 A-4217771266ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ1.500.000,00  895.277,73
40 A-4217768842ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ950.000,00  578.653,62
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ2.750.000,00  1.659.918,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ17.926.761,7911.875.941,56

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση των δανείων κατά την 31.12.2015 προκύπτει πριν την Αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ. Π. κ Δανείων. Μετά την αναχρηματοδότηση των δανείων του Τ.Π. κ’ Δ ( Σύμβαση 1961/31.3.2016) τα δάνεια συγχωνεύθηκαν σε δύο ως εξής: Το πρώτο ποσού € 8.870.950,72 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2035 και το δεύτερο ποσού € 1.345.072,48 με τοκοχρεωλυτική απόσβεση έως 31.12.2030, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι ετήσιες υποχρεώσεις του Δήμου για τοκοχρεωλύσια.

Όπως προκύπτει από την ως άνω ανάλυση ο Δήμος στη χρήση 2015 δεν έλαβε νέο δάνειο.

 2.5 Απαιτήσεις & υποχρεώσεις

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 2.472.451,16 συμπεριλαμβανομένων και των βραχυπρόθεσμων τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού €  763.314,42 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 9.891.666,88.

2.6 Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31.12.2015 ανέρχονται στο ποσό των € 7.719.832,48 έναντι ποσού € 5.474.765,06 κατά την 31.12.2014και τα οποία αναλύονται :

·                    Ταμείο7.299,82
·                    Καταθέσεις όψεως :
–       Τ.Π.Δ.«6.272.191,78 
–       Τράπεζα Πειραιώς«1.437.035,05 
–        Τράπεζα Alpha«3.305,837.712.532,66
                             Σύνολο 7.719.832,48

 

 2.7 Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 17.611.499,36 και το οποίο αναλύεται:

Ø    Απαιτήσεις9.891.666,88
Ø    Διαθέσιμα«7.719.832,48
Σύνολο17.611.499,36

 

Η σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχει ως εξής:

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό=17.611.499,36=  7,12
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις2.472.451,16

ήτοι τα κυκλοφορούντα στοιχεία υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα εισπραχθεί .

Η ανωτέρω σχέση, αφού ληφθούν υπόψη και οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω στην παραγρ. 2.8, διαμορφώνεται ως εξής:

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ. Λογ/μοί Ενεργητικού

(17.611.499,36 + 3.154.357,50)

=20.765.856,86=5,19
Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ. Λογ/μοί Παθητικού

(2.472.451,16+ 1.524.328,17)

3.996.779,33

2.8 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού

  • ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ :
– Πρόβλεψη εσόδων ύδρευσης – αποχέτευσης1.159.921,51
– Πρόβλεψη λοιπών εσόδων5.963,34
– Πρόβλεψη εσόδων ενοικίων – αγρών4.120,38
– Πρόβλεψη εσόδων βοσκής21.615,10
– Πρόβλεψη τόκων καταθέσεων82.969,61
– Πρόβλεψη εσόδων ΔΕΗ για τέλη καθαριότητας και Τ.Α.Π    Δ΄  τριμήνου 2014  (βεβαιωθέντα στη χρήση 2016)1.879.767,56
Σύνολο3.154.357,50
  • ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ:
Πρόβλεψη εξόδων Δ.Ε.Η.  Δ΄  τριμήνου 20151.524.328,17
Σύνολο1.524.328,17

 2.9 Αποτελέσματα

Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011, (μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) μέχρι και τη χρήση 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €  3.194.143,58 (πλεόνασμα) και το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού Α.Ι.V. “Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο”.

Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Ø Έσοδα χρήσεως37.271.791,20
Ø Έξοδα χρήσεως«-36.210.703,19
 1.061.088,01
   

Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων παγίων και αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων είναι:

Αποτελέσματα χρήσεως ως ανωτέρω1.061.088,01
Πλέον: Αποσβέσεις παγίων«6.299.639,23
Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων«4.298.065,09
Κέρδη προ αποσβέσεων3.062.662,15

Το αποτέλεσμα χρήσεως € 1.061.088,01 κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσεως (πλεόνασμα ποσού €1.046.409,04) σημειώνοντας αύξηση ποσού € 14.678,97.

2.10 Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό € 66.844.805,76 και τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό  € 156.575.927,66.

Μετά την ανωτέρω ανάλυση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την χρήση 2015  σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015  ήτοι, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον  Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα».

Αναλυτικά το στοιχεία του απολογισμού του Δήμου Αγρινίου, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                                                                         Τελικά Προϋπ/σθέντα με Αναμ/σεις         Τελικά                Εισπραχθέντα          Εισπρακτέα Υπόλοιπα    Βεβαιωθέντα
  1. ΕΣΟΔΑ

  Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)                       33.778.154,65      30.626.245,47            29.859.772,65                    766.472,82

  Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)                       73.205.812,02      14.367.948,04            13.656.649,65                    711.298,39

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ                8.028.880,98        7.838.554,63                580.122,30                 7.258.432,33

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων                5.759.905,30        4.763.528,18             4.656.747,84                    106.780,34

  Χρηματικό Υπόλοιπο                              5.485.390,63        5.485.390,63             5.485.390,63                              0,00

Σύνολο Εσόδων                                     126.258.143,58     63.081.666,95       54.238.683,07             8.842.983,88

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

                                                                                      Προϋπ/σθέντα με  Αναμ.        Ενταλθέντα        Πληρωθέντα μέχρι        Υπόλοιπα πληρρωτεά       Αδιάθετες Πιστώσεις           Υπερβάσεις        
  1. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων               125.251.324,42         46.518.850,59         46.518.850,59                     0,00         78.732.473,83  0,00

 

Αποθεματικό                        1.006.819,16                       0,00                        0,00                     0,00           1.006.819,16  0,00

 

Σύνολο Εξόδων              126.258.143,58        46.518.850,59    46.518.850,59                    0,00    79.739.292,99  0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

                                                                                         Γενικός Λογαριασμός       Υπόλοιπο Έναρξης   Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών         Ταμειακό Υπόλοιπο

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                        3.079.297,66       30.381.088,44       29.217.070,07      4.243.316,03

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                0,00            734.558,74             39.950,00         694.608,74

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                   2.406.092,97       17.637.645,26       17.261.830,52      2.781.907,71

                                                   5.485.390,63       48.753.292,44       46.518.850,59      7.719.832,48

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close