Γεγονότα

Η ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει τις καταγγελίες της ΕΑΣ

epi-fotovoltaika1Με αναλυτική του ανακοίνωση ο  προϊσταμένας της τοπικής  υπηρεσίας κ. Βελλής παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία απορρίπτει τις αιτιάσεις της ΕΑΣ Αγρινίου και του προέδρου της Θωμά Κουτσουπιά για αναίτια καθυστέρηση σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών των κατ΄ επάγγελμα αγροτών. Όπως υποστηρίζει στο έγγραφό του ο κ Βελλής με τα στοιχεία που παραθέτει αίρονται οι αμφιβολίες περί τήρησης των υποχρεώσεων του διαχειριστή του δικτύου.

Το σχετικό έγγραφο που απευθύνεται προς την ΕΑΣ Αγρινίου και κοινοποιήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης έχει ως εξής:

“Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών επιστολών σας και των διαλαμβανόμενων σε αυτές αβάσιμων αιτιάσεων σας εις βάρος της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. Περιοχή Αγρινίου για αναίτια καθυστέρηση σύνδεσης Φωτοβολταϊκών Σταθμών των κατ’ επάγγελμα αγροτών που εκπροσωπείτε, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα προς άρση κάθε αμφιβολίας περί τήρησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Δικτύου:
1.  Με το Ν.4093 (ΦΕΚ Α/222/12.11.2012) επήλθαν σημαντικές μεταβολές στις ισχύουσες ρυθμίσεις αναφορικά με τους Σταθμούς ΑΠΕ και ιδιαιτέρως για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, με κατάργηση της περιόδου κατοχύρωσης τιμής και εισαγωγή ανώτατου χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από έκδοσης του παραπάνω Νόμου για τη ενεργοποίηση ή έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των Σταθμών με παράλληλη διατήρηση της εκάστοτε τιμής όπως αυτή ορίζονταν για κάθε Σταθμό από την αντίστοιχη σύμβαση πώλησης.
2.  Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, παρουσιάστηκε ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με επίσπευση υλοποίησης Σταθμών ΑΠΕ και αντίστοιχα εκθετική αύξηση των αιτημάτων σύνδεσης αυτών στο Δίκτυο. Ειδικότερα, κατά την ψήφιση του παραπάνω Νόμου εκκρεμούσε για το χώρο ευθύνης μας,  η κατασκευή των απαιτούμενων έργων και η σύνδεση είκοσι (20) Φωτοβολταϊκών Σταθμών με ισχύ μεγαλύτερη των 100kW καθώς και εξακοσίων τριάντα οκτώ (638) Σταθμών με ισχύ μέχρι 100kW, εκ των οποίων πεντακόσιοι εβδομήντα τέσσερις (574) αφορούν κατ’ επάγγελμα αγρότες.
3.  Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για κατασκευή των έργων σύνδεσης των υπόψη Σταθμών λήγουν, κατά κύριο λόγο, σε χρονικό διάστημα που έπεται των προβλέψεων του Ν. 4093/2012, ο οποίος ρυθμίζει θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη σύμβαση αγοραπωλησίας των Σταθμών. Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία μας με καλή πρόθεση και πέραν των υποχρεώσεων μας  που ορίζονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις κατασκευής των έργων σύνδεσης, προγραμμάτισε την υλοποίηση αυτών, προκειμένου να εξυπηρετήσει προ της καταληκτικής ημερομηνίας 12.03.2013 (ή την εκάστοτε ημερομηνία λήξης του αντιστοίχου 18μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας) τα αιτήματα σύνδεσης Παραγωγών στο Δίκτυο.
4.  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με βάση το Ν.4123 (ΦΕΚ Α/43/19.02.2013) συμβάσεις πώλησης των κατ’ επάγγελμα αγροτών που υπεγράφησαν στο διάστημα από 01.07.2011 έως 12.11.2012 διατηρούν ως τιμή αναφοράς την τιμή που αντιστοιχούσε στην ημερομηνία υπογραφής τους, εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσης λάβει χώρα εντός ανωτάτου χρονικού διαστήματος τριών μηνών από έκδοσης του Νόμου, ήτοι μέχρι 19.05.2013. Εστιάζοντας στο θέμα της διαχείρισης των Φωτοβολταϊκών Σταθμών της παρ. 2 του παρόντας θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
4.1      Από τους είκοσι (20) Σταθμούς με ισχύ μεγαλύτερη των 100kW, που συνδέονται στη Μέση Τάση έχουν συνδεθεί οι 19 Σταθμοί, ενώ για 1 έχουν ολοκληρωθεί τα έργα σύνδεσης και αναμένεται η ετοιμότητα του παραγωγού.
4.2      Από τους εξακόσια τριάντα οκτώ (638) Σταθμούς με ισχύ μέχρι 100kW, που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση:
–  459 Σταθμοί έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.
–  12 Σταθμοί δεν είναι δυνατό να συνδεθούν στο Δίκτυο για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων Παραγωγών. Για τους εν λόγω Σταθμούς με ανακριβή στοιχεία ετοιμότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις απέρριψε τα αιτήματα σύνδεσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4093.2012.
–  3 Σταθμοί για τους οποίους υποβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση ετοιμότητας, διεξάγονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι και θα συνδεθούν στο Δίκτυο, εφόσον δεν θα έχουν  κατασκευαστικές ελλείψεις του Σταθμού, στο προσεχές διάστημα.
–  Για 116 Σταθμούς έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται η υποβολή δήλωσης ετοιμότητας των εγκαταστάσεών από τους Παραγωγούς.
–  Για 34 Σταθμούς, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση ετοιμότητας, τα έργα σύνδεσής τους με το Δίκτυο είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν έγκαιρα και εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι αντίστοιχες συμβάσεις μεταξύ Παραγωγών και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
–  Για 14 Σταθμούς ακυρώθηκαν οι αντίστοιχες συμβάσεις σύνδεσης μετά την υποβολή αίτησης των Παραγωγών.
5.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι παρά το αξιόλογο πλήθος των Σταθμών και τον εκτεταμένο  όγκο των έργων που εκτελέστηκαν δεν υπάρχει από πλευράς μας καθυστέρηση στη σύνδεση Σταθμών στο Δίκτυο, όπως ισχυρίζεστε, τουναντίον η όποια καθυστέρηση παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα είναι απότοκος των ενεργειών σας και της συστηματικής πρακτικής που εφαρμόζετε για υποβολή αιτημάτων σύνδεσης Σταθμών ανεξάρτητα της ολοκλήρωσης των Σταθμών Παραγωγής με τοποθέτηση στο σύνολό του του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
6.    Επισημαίνουμε, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αντιλαμβάνεται την ανάγκη να μην καθυστερεί ή λειτουργία έργων σταθμών ΑΠΕ που έχουν ολοκληρωθεί και πάντοτε συνδράμει κατά το μέτρο που του αναλογεί στην επίσπευση της ένταξης τους, προβαίνοντας άμεσα σε όλες τις δέουσες ενέργειες, και προς τούτο συνηγορούν τα παραδείγματα πολλών άλλων έργων ΑΠΕ στην Περιοχή μας. Δεν αντιλαμβάνεται όμως την μη συμμόρφωσή σας προς τα κοινώς συνομολογηθέντα, η τήρηση των οποίων ευλόγως συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την σύνδεση των Σταθμών στο Δίκτυο αλλά και για την εγγύηση της ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων.
7.    Περαιτέρω, ως προς το θέμα που θίγετε για την έγκαιρη αναγγελία σύνδεσης Σταθμών στο Δίκτυο ΧΤ σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν αποσταλεί ήδη τετρακόσιες είκοσι μία (421) επιστολές και εκκρεμούν ακόμα τριάντα (34) επιστολές για Σταθμούς που συνδέθηκαν πρόσφατα στο Δίκτυο,  οι οποίες θα σταλούν τις επόμενες ημέρες.
8.    Επεστράφησαν όλες οι εγγυητικές επιστολές για Σταθμούς που έχουν ήδη συνδεθεί στο Δίκτυο και έχει προηγηθεί η αναγγελία ενεργοποίησής τους.
9.    Ο απολογισμός δαπανών των έργων σύνδεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις κατασκευής των έργων σύνδεσης και τις οδηγίες της Επιχείρησης. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε Παραγωγός επιθυμεί αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους χρεώσεων, θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας.
10.Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η τυχόν υποβολή αιτήματος σύνδεσης Φωτοβολταϊκού Σταθμού με ανακριβή στοιχεία δήλωσης ετοιμότητας οδηγεί αυτόματα σε αναστολή της ενεργοποίησης του Σταθμού για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης (Ν. 4093/2013).
Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να εκθέσουμε δια μακρών τα ανωτέρω, εις τρόπον ώστε να διασαφηνιστούν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ υμών καθώς και των Παραγωγών που εκπροσωπείτε και να μην αποδίδονται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ευθύνες που δεν της αναλογούν. Αναμένοντας την εναρμόνισή σας στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο , παραμένουμε στη διάθεσή για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.”

Β.Βελλής
Διευθυντής Περιοχής Αγρινίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button