Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Εργασίες διαγράμμισης στην Ιόνια οδό: Που ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Ταξιάρχου Δημήτρη Γαλαζούλα, σχετικά με προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από χ/θ 116+500 έως χ/θ 131+000, αμφίπλευρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Η σχετική απόφαση, προβλέπει:


ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμός λωρίδων κυκλοφορίας και περιορισμός ορίων ταχύτητας, από την χ/θ 116+500 έως την χ/θ 131+000, αμφίπλευρα, του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης:
  2. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας:.

Α. Για εργασίες διαγράμμισης στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

  • Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της αριστερής λωρίδας του με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-2 «Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας» (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)»,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270823/14.09.2023 Ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 256298/30.08.2023 απόφασης έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.
  • Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στο ύψος ανισόπεδου κόμβου, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-11 «Εργασίες Μικρής Διάρκειας/ Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (διατομή 2 ή 3 λωρίδων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270823/14.09.2023 Ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 256298/30.08.2023 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Β. Για εργασίες διαγράμμισης στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας  και στη Λ.Ε.Α..

  • Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λ.Ε.Α. του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-1 «Εργασίες Μικρής Διάρκειας/ Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (διατομή 2 λωρίδων) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270823/14.09.2023 Ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 256298/30.08.2023 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.
  • Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α στο ύψος ανισόπεδου κόμβου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-12α «Εργασίες Μικρής Διάρκειας/Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) και ΜΙΔ-12β «Εργασίες Μικρής Διάρκειας/Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας σε περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270823/14.09.2023 Ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 256298/30.08.2023 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Γ. Για εργασίες διαγράμμισης στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)σε χώρους στάθμευσης.

  • Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της Λ.Ε.Α του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-20 «Εργασίες Μικρής Διάρκειας/Αποκλεισμός Λωρίδας έκτακτης ανάγκης (διατομή 2 ή 3 λωρίδων ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270823/14.09.2023 Ορθή επανάληψη της αρ. πρωτ. 256298/30.08.2023 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.
  1. Ανωτέρω εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας και θα αποσύρονται καθημερινά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνά τα 4.000 μ. και το μέγιστο μήκος ζώνης έργων δεν θα ξεπερνά τα 1.500 μ..

– Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται, καθημερινά,  από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τη ανατολή έως την δύση του ηλίου και τα Σαββατοκύριακα από την ανατολή του ηλίου έως την 16.00΄ το απόγευμα, από την Δευτέρα 03.06.2024 έως την Πέμπτη 19.12.2024, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τα χρονικά διαστήματα από 21.06 2024 έως και 25.06.2024, από 14.08.2024 έως και 19.08.2024, από 25.10.2024 έως και 29.10.2024 καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 15.06.2024 έως και 08.09.2024.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 03.06.2024, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19.00΄ ώρα της Πέμπτης 19.12.2024.

 

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου

ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Χορηγούμενη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button