Δυτική ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για τις αλλαγές στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Αναλυτικά, γίνεται γνωστό οτι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συγχώνευση στις νέες κατηγορίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κατά τις προβλεπόμενες από το Ν.4583/2018 διατάξεις.

Οι πρώην Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και οι Εταιρείες Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πρακτόρων και Μεσιτών, μπορούν να λάβουν γνώση για τον νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://insuranceregistry.uhc.gr/Search.

Διατηρούν τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου που είχαν πριν την συγχώνευση, οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες, οι πρώην Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι οποίοι μετατράπηκαν σε Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και οι πρώην Μεσίτες Ασφαλίσεων, οι οποίοι μετατράπηκαν σε Μεσίτες ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων.

2. Ετήσια Υποβολή Δικαιολογητικών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Καλούνται όλοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, να προσκομίσουν στο Επιμελητήριο έως την 31/03/2019 Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης για το τρέχον έτος ή Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη.

3. Ανανέωση αδείας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Καλούνται οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές των οποίων η άδεια έληξε την 31/12/2018 να προσέλθουν στο Επιμελητήριο για την ανανέωση της έως την 31/03/2019.

Προκειμένου να ανανεωθεί η άδειά στο Μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υποβάλλετε στην υπηρεσία μας Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (δίδονται από το Επιμελητήριο).

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ή Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη.

Απαραίτητο πλέον δικαιολογητικό είναι και η εκτύπωση taxis από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Γίνεται γνωστό επίσης ότι αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία τα λοιπά δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Ν.4583/2018 ήτοι:

• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

• Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

• Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Επιπρόσθετα, αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις όπως περιγράφονται στο σημείο 2 και 3, καθώς και αν το επιμελητήριο διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Ν.4583/2018, το επιμελητήριο διαγράφει αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button