ΕλλάδαΡοή Ειδήσεων

Συμφωνία–σταθμός για την Energean: εξαγορά της Edison -E&P

Με τη συμφωνία, η Energean αποκτά ημερήσια παραγωγή 69 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και φθάνει τις 73 χιλ. βαρέλια σε έξι συνολικά χώρες.

Επίσης, αποκτά 292 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα (2P) αποθέματα, φθάνει τα 639 εκατ. βαρέλια βεβαιωμένα (2P) αποθέματα και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής στην Ευρώπη

-Ενισχύεται με κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 434 εκατ. δολάρια και με λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια

-Αποκτά παρουσία συνολικά σε έντεκα χώρες

-Περίπου το 80% της παραγωγής και των αποθεμάτων του ομίλου είναι, πλέον, σε φυσικό αέριο

Συγκεκριμένα, η Energean στην επίσημη ανακοίνωσή της προς τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ αναφέρει ότι ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο της Edison για την απόκτηση τηςEdison- Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων(EdisonE&P) έναντι 750 εκατ. δολαρίωνμεδυνητικόεπιπλέοντίμηματηςτάξηςτων 100 εκατ. δολαρίων,καταβλητόμετάτηνέναρξηπαραγωγήςφυσικούαερίου από το θαλάσσιο κοίτασμα «Cassiopeia» στην Ιταλία, η οποία αναμένεται το 2022.

Το χαρτοφυλάκιο τηςEdison E&P περιλαμβάνει παραγωγή στην Αίγυπτο, την Ιταλία, την Αλγερία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Θάλασσα) και την Κροατία, κοιτάσματα σε ανάπτυξη στην Αίγυπτο, τηνΙταλίακαιτηΝορβηγίακαθώςκαιέναισορροπημένοχαρτοφυλάκιοέρευναςστηνΕυρώπη. Η απόκτηση τηςEdison E&Pπροσθέτει στον όμιλο της Energeanβεβαιωμένα (2P) αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου καθώς και ημερήσια παραγωγή 69 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου με βάση τα στοιχεία του 2018.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

• Η Energean θα έχει βεβαιωμένα (2P) αποθέματα 639 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμουπετρελαίουκαιθαείναιμίααπότιςμεγαλύτερεςανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ.

• Η Energeanαναμένεται να έχει ημερήσια παραγωγή πάνω από 140 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς τον Μάρτιο του 2019 με προοπτική τις 200 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, όταν το FPSO “EnergeanPower” φτάσει να λειτουργία με πλήρη δυναμικότητα.

• Στην πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της η Energeanέχει υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας (WorkingInterest) και είναι Operator σε μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών κοιτασμάτων που βρίσκονται στην παραγωγή ή σε φάση ανάπτυξης.

• H πλειοψηφίατωνσυμβολαίωνφυσικούαερίουτόσοτηςEnergeanόσο και της εξαγοραζόμενης Edison E&Pέχεισυνταχθείμεβάσησταθερέςτιμέςαερίου, γεγονόςπουδιασφαλίζειτησταθερότητακαιτηνπροβλεψιμότητατωνταμειακώνροώνκαθώςκαιτηνάμβλυνσητηςεπίδρασηςτωνδιακυμάνσεωνπουχαρακτηρίζουντιςδιεθνείςτιμές.

• Το 76% τωνβεβαιωμένων (2P) αποθεμάτων της Edison E&P καθώς και το 80% της παραγωγής του 2018, είναι σε φυσικό αέριο.

• Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η EdisonE&Pπροσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.

Ενίσχυση των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου Energean

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ως κλάδος υποχωρούν από την δραστηριότητα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων εδώ και αρκετά χρόνια. Η Energean θεωρεί ότι με την λειτουργία της έμπειρης και υψηλά καταρτισμένης ομάδας της EdisonE&Pσε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη με την εστιασμένη στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων δική της ομάδα, είναι δυνατό να δημιουργηθεί περαιτέρω σημαντική αξία συνολικά στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο.
Επιπλέον, η εξαγορά της Edison E&P ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της Energean στην επόμενη δεκαετία μέσα από αναπτυξιακά project –κλειδιά με ελκυστικές αποδόσεις, αυξάνει την εμβέλεια της Energean στην περιοχή και μεγιστοποιεί την ικανότητά της να προσελκύει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς

Τούψοςτηςεξαγοράςέχειπροσδιορισθείστα 750 εκατ. δολάρια, προσαρμοστέο στα κεφάλαια κίνησης, με επιπλέον δυνητικό τίμημα 100 εκατ.

δολαρίωνκαταβλητόμεβάσησυγκεκριμένεςπροϋποθέσειςσεσχέσημετηνπορείαανάπτυξηςτουκοιτάσματος «Cassiopeia» στην Ιταλία.

Η Edison θα λάβει επίσης και δικαίωμα (royalty) 8% απότακέρδητηςπαραγωγήςπουθαπροκύψουνσενέεςανακαλύψειςστοπλαίσιοτωνεπικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο NorthThekahOffshore και στο NorthEastHap’yBlocks, στην θάλασσα της Αιγύπτου.

H εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό(“CommittedBridgeLoanFacility”) ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών.

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean δήλωσε σχετικά:

«Η εξαγορά τηςEdison – ΈρευνακαιΠαραγωγήΥδρογονανθράκωναναδεικνύειτηνEnergeanωςτηνηγέτιδαεταιρείαέρευναςκαιανάπτυξηςυδρογονανθράκωνστηΜεσόγειο. ΗEnergeanπλέονδιαθέτειέναχαρτοφυλάκιοχαμηλούκόστους, προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο, στο οποίο η Energean είναι κυρίως Operator , έχοντας την ικανότητα, τηνστόχευσηκαιτηνκατάλληληομάδαγιανααναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά μας.

Η εξαγορά εξελίσσει πλέον, την Energeanσε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. ΗEdisonE&P προσθέτει στην Energean μία εξαιρετική ομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι μαζί καθώς οικοδομούμε πάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας»

«Έχουμεμαζίωςβασικόστόχοναμεγιστοποιήσουμετηνοικονομικήαξίατουδιευρυμένουχαρτοφυλακίου, διατηρώντας ως πρώτη προτεραιότητα την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Από το 2007, ηEnergean έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη και έχει δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους επενδυτές της. Η εξαγοράτης EdisonE&P είναι το επόμενο σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Σημειώνεται ότι η εξαγορά υπόκειται στις απαιτούμενες εγκρίσεις στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και της αντιμονοπωλιακής λειτουργίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button