ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Στις 30 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου-η ημερήσια διάταξη

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 19.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας.


2. Έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη Νοτιοανατολική είσοδο της πόλης του Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 34&42/2019 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι υπ’ αριθμ. 22&27/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης και έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

6. Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για αύξηση της τακτικής του επιχορήγησης από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου, έτους 2018».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.κ. Βασιλείου).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

9. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

10. Έγκριση του σχεδίου της απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα, για τροποποίηση της με αρ. 87/2017 απόφασης Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 599/2017 απόφαση Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 882/2017 απόφαση Δημάρχου για τα Υποέργα: «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου» με Α/Α 1, και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου» με Α/Α 2 της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5001579 του «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου»: α) Υποέργου Ανοικτού Κέντρου Ημέρας, β) Υποέργου Υπνωτήριο της Δομής Αστέγων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

12. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

14. Έγκριση ή μη καθορισμού τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου επί της Ε.Ο. και της οδού Αντωνίου Παπαντολέοντοςμετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Κατάρτιση Προγράμματος για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

16. Έγκριση συμμετοχής και κάλυψη εξόδων μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου, στην έκθεση PHILOΧENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

17. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Παραβόλας (επέκταση)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

18. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου» (2016).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

20. Γνωμοδότηση για τροποποίηση στο Ο.Τ. Γ876 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).

21. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).

22. Ορισμός τακτικού εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου και αναπληρωτή αυτού, για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

23. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού (2) άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορούν το έτος 2019, μετά την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρ. 33/206 ΠΥΣ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

24. Παραχώρηση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου κ. Ανδρέας Γκορόγιας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Τοπική Διαφήμιση
Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button