ΑυτοδιοίκησηΡοή Ειδήσεων

Δήμος Ξηρομέρου: Η απόφαση αποδοχής παραίτησης και ορισμού νέου αντιδημάρχου

Με την απόφαση 187/2020 του Δημάρχου Ξηρομέρου: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου – Ορισμός νέου & Μεταβίβαση – τροποποίηση αρμοδιοτήτων», γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του κ. Φίλιππου Σαμαλέκου και ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος ο κ. Σωτήρης Μακρής.

H απόφαση 187/2020:


“Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ξηρομέρου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.737 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10 (παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020) όπου οι άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο.

9.Το γεγονός ότι στο Δήμο Ξηρομέρου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος σύμφωνα με την αριθ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020.

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 724/τ. Β΄/21.3.2014) όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την αριθ. 164/2020 (ΑΔΑ ΨΩΞ6ΩΚΖ-ΠΞ0) Απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχων & αρμοδιοτήτων αυτών.

12. Την αριθ. πρωτ. 7367/16.9.2020 παραίτηση του Αντιδημάρχου Σαμαλέκου Φίλιππου για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. εισερχ. 7367/16.9.2020 παραίτηση του Αντιδημάρχου Σαμαλέκου Φίλιππου του Ελευθερίου για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.
Β. Τροποποιεί την αριθ. 164/2020 (ΑΔΑ ΨΩΞ6ΩΚΖ-ΠΞ0) Απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχων & αρμοδιοτήτων αυτών με θητεία έως 31.8.2021, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και ορίζει – μεταβιβάζει/τροποποιεί αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον Μακρή Σωτήριο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου ύδρευσης και αποχέτευσης ,
-Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων,
– Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. στον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο επιπρόσθετα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– προστασίας του καταναλωτή,
– χορήγησης αδειών εμπορικών & γενικών δραστηριοτήτων,
– τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων .
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Γ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Μακρή Σωτήριου του Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεοκλήτου.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η αριθ. 164/2020 (ΑΔΑ ΨΩΞ6ΩΚΖ-ΠΞ0) Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης”.

Advertisements
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
aluxal web banner new logo Τοπική Διαφήμιση
new600x338 Τοπική Διαφήμιση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button