ΕργασίαΡοή Ειδήσεων

ΑΣΕΠ: Νομοσχέδιο – “φωτιά” ανατρέπει τις διαδικασίες προσλήψεων

Νομοσχέδιο – “φωτιά” που ανατρέπει ολικά τις διαδικασίες και τους ελέγχους προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ κατατέθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ανοικτή διαβούλευση του σχεδίου νόμου ξεκίνησε από χθες Τετάρτη (12/11) ενώ η ”ώρα της αλήθειας” ξεκινά αμέσως μετά την πάροδο της Δευτέρας 17 Δεκεμβρίου, όπου και οι τελικές διατάξεις θα λάβουν το δρόμο της Βουλής.

Νέα δεδομένα στο ΑΣΕΠ – Σε 4 πυλώνες οι αλλαγές

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ. Ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης», φέρνει αλλαγές σε 4 βασικούς άξονες.

1) Προγραμματισμός των προσλήψεων και ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ

 • Οι προσλήψεις θα γίνονται για τις ανάγκες του Δημοσίου και της Δημόσιας Διοίκησης με τον κανόνα ”1:1”. Οι νέοι διαγωνισμοί θα ενεργοποιούνται κάτω από συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση των αναγκών
 • Ενεργοποιείται νέο σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού (καταγραφή σε ανάγκες φορέων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων κλπ)
 • Προβλέπεται ότι μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα υπουργεία αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας (οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων, οι προτεραιότητες του φορέα, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία)
 • Αντίστοιχες αναφορές θα περιλαμβάνονται στο ίδιο σχέδιο του κάθε υπουργείου, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2) Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

 • Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά  κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα
 • Στις εν λόγω καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται στο υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το υπ. Εσωτερικών. Τα αιτήματα κάθε υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται η κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Το σχέδιο θα διαμορφώνεται  λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά. Εν συνεχεία, προβλέπεται η έκδοση μιας και μόνον εγκριτικής πράξης για τα αιτήματα.

3) Υλοποίηση προσλήψεων από το ΑΣΕΠ – Προγραμματισμός, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

 • Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του
 • Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη: Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, το ΑΣΕΠ δύναται να εισηγηθεί την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις
 • Διευρύνεται η δυνατότητα προκήρυξης περισσοτέρων πανελλαδικών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους
 • Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας: Με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, αλλά και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικού βάρους, προβλέπεται η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου

4) Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 • Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το ΑΣΕΠ ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η  κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους
 • Εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών που τάσσεται από το ΑΣΕΠ, προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών

Νέα πιστοποιητικά

Σημειώστε ότι προβλέπεται νομοθετικά το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ.

Θα οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους ΔΕ. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται δυνατή και η συμμετοχή τους σε εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης.

Βασικό:

 • Προβλέπεται ότι για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος ενώ η κατοχή του πιστοποιητικού μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων τμημάτων

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε ανοικτή διαβούλευση.

workenter.gr

Ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close