Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις 8.166 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους

asep_eisodos

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την έναρξη των αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά 8.166 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.
ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)

Ποιο είναι το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας;
Προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

•Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τρεις (133) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων

oΠΕ Βιολόγων

oΠΕ Γεωλόγων

oΠΕ Διαχείρισης Περιβ. Φυσικών Πόρων

oΠΕ Διοικητικών

oΠΕ Διοικητικών Οικονομικών

oΠΕ Οικονομικών-Διοικητικών

oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

oΠΕ Μηχανικών

oΠΕ Μηχανικών Η/Υ

oΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

oΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

oΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων)

oΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

oΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

oΠΕ Οικονομικών Λογιστικών

oΠΕ Οικονομολόγων

oΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών)

oΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

oΠΕ Τοπογράφων

oΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

oΠΕ Χημικών

oΠΕ Χημικών Μηχανικών

oΠΕ Χημικών Μηχανικών ή Χημικών Περιβάλλοντος

•Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΤΕ Αποθηκάριων-Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

oΤΕ Διοικητικών

oΤΕ Διοικητικών Λογιστικών

oΤΕ Διοικητικών Οικονομικών

oΤΕ Διοικητικών-Λογιστών

oΤΕ Ηλεκτρολόγων

oΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων

oΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

oΤΕ Ηλεκτρονικών

oΤΕ Λογιστικών

oΤΕ Λογιστών

oΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγου)

oΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων

oΤΕ Μηχανικών «Ηλεκτρονικών»

oΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης

oΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Υποδομών

oΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων Υποδομών

oΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής

oΤΕ Μηχανικών Η/Υ

oΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

oΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

oΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών

oΤΕ Οικονομικών

oΤΕ Οικονομικών (Λογιστών)

oΤΕ Οικονομικών Λογιστικών

oΤΕ Οικονομολόγων

oΤΕ Οικονομολόγων – Διοίκησης Επιχειρήσεων

oΤΕ Πληροφορικής

oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

oΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής

oΤΕ Ταμείων

oΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων

oΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

oΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

oΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

oΤΕ Τοπογράφων

oΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

•Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (2.714) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΔΕ Αποθηκάριος

oΔΕ Αποθηκάριων

oΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Βοηθών Λογιστών

oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών

oΔΕ Βοηθών Υδραυλικών

oΔΕ Γραμματέων

oΔΕ Δενδροανθοκηπουρών

oΔΕ Διοικητικού

oΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικών Γραμματέων

oΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

oΔΕ Διοικητικών

oΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών

oΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών

oΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

oΔΕ Διοικητικών Λογιστικών

oΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων

oΔΕ Διοικητικών/Λογιστικών

oΔΕ Επιδοτών

oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

oΔΕ Εποπτών Καθαριότητας-Ζυγιστών

oΔΕ Εργοδηγών Βοηθών Χημικών

oΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

oΔΕ Εργοδηγών Έργων

oΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

oΔΕ Εργοδηγών

oΔΕ Ζυγιστών

oΔΕ Ζυγιστών – Φυλάκων

oΔΕ Ζυγιστών Χυτά

oΔΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εγκαταστάτες ή Συντηρητές)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτες)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναεριτών)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Οχημάτων)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων (Χυτά)

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων

oΔΕ Ηλεκτρολόγων-Συντηρητών-Εγκαταστατών Γ΄ Ειδικότητας

oΔΕ Ηλεκτρονικών

oΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών

oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

oΔΕ Καταμετρητών

oΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

oΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανολόγων / Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων

oΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Μηχανολόγων Οχημάτων

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων)

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Σιδηρουργών Εφαρμοστών)

oΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (Βαρέων Οχημάτων)

oΔΕ Οδηγοί

oΔΕ Οδηγοί (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγός

oΔΕ Οδηγός Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών

oΔΕ Οδηγών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Οδηγών (Απορ/των-Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων – Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών (Ε΄ Κατηγορίας)

oΔΕ Οδηγών (Φορτηγού)

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας)

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Λεωφορείων

oΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)

oΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα

oΔΕ Οδηγών Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Λεωφορείων

oΔΕ Οδηγών Με Επαγγελματική Άδεια Γ Κατηγορίας ή ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών και Απορριμματοφόρων

oΔΕ Οδηγών Μηχανοκίνητης Σκούπας και Φορτωτή

oΔΕ Οδηγών Οχημάτων

oΔΕ Οδηγών Οχημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Οδηγών Πλυντηρίων Κάδων

oΔΕ Οδηγών Τρίκυκλων

oΔΕ Οδηγών Φορτηγού

oΔΕ Οδηγών Φορτηγών

oΔΕ Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Οικοδόμων

oΔΕ Πλυντών Λιπαντών

oΔΕ Προσωπικού Η/Υ-Χειριστών Η/Υ

oΔΕ Συντηρητή Μηχανημάτων Καθαριότητας

oΔΕ Συντηρητών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κού Εξοπλισμού

oΔΕ Συντηρητών Μηχ/κών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Σχεδιαστών Δομικών Έργων

oΔΕ Ταμείων

oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτροσυγκολητών)

oΔΕ Τεχνικός (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνικός (Χειριστών Μηχανημάτων Έργων)

oΔΕ Τεχνικών «Ηλεκτρολόγων»

oΔΕ Τεχνικών «Μηχανολογίας»

oΔΕ Τεχνικών «Μηχανοτεχνιτών»

oΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολογίας)

oΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων

oΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρολόγων

oΔΕ (Τεχνικών) Ηλεκτρονικών

oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Αυτοκινήτων (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Τεχνικών Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνίτες Καθαριότητας (Βαφής Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνίτης (Ηλεκτροσυγκολλητή)

oΔΕ Τεχνίτης Αμαξωμάτων

oΔΕ Τεχνίτης Ελαστικών

oΔΕ Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

oΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

oΔΕ Τεχνίτης Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών (Βαφέας Αμαξωμάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών Α΄ Ειδικότητας Εναερίτες)

oΔΕ Τεχνιτών (Μεταλλικών Κατασκευών)

oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)

oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράδων)

oΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράς)

oΔΕ Τεχνιτών (Συντηρητών Κάδων – Ηλεκτροσυγκολλητών)

oΔΕ Τεχνιτών (Τεχνιτών Ελαστικών)

oΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)

oΔΕ Τεχνιτών (Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

oΔΕ Τεχνιτών Γενικά

oΔΕ Τεχνιτών Γενικά (Υδραυλικός)

oΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων

oΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών

oΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτρολόγων)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Ηλεκτροσυγκολλητές)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Οξυγονοκολλητές)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τεχνίτες τροχών ελαστικών)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Τορναδόροι – Τεχνίτες Εργαλειομηχανών)

oΔΕ Τεχνιτών Καθαριότητας (Υδραυλικών)

oΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

oΔΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών

oΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων

oΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων

oΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών

oΔΕ Τεχνιτών Συντ. Μηχ. Εγκαταστάσεων Μηχανοτεχνιτών

oΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Υδρομετρητών

oΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών ή Θερμοϋδραυλικών

oΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης

oΔΕ Τεχνιτών Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων

oΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

oΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών

oΔΕ Υδραυλικοί

oΔΕ Υδραυλικός

oΔΕ Υδραυλικών – Καταμετρητών

oΔΕ Υδραυλικών

oΔΕ Υδρομετρητών

oΔΕ Υδρομετρητών-Καταμετρητών

oΔΕ Υδρονομέων

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΧΥΤΑ)

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστές Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστές Χωματουργικών & Ανυψωτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστή (Μ.Ε. Καλαθοφόρο)

oΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ανυψωτικών Αντικειμένων)

oΔΕ Χειριστής Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστών

oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικού

oΔΕ Χειριστών Αποφρακτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα

oΔΕ Χειριστών ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

oΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα / Φορτωτή/ Προωθητή Γαιών

oΔΕ Χειριστών Ισοπεδωτή Γαιών

oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου

oΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Γερανών

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δομικών Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Αποφρακτικού)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πλυντήριο Κάδων)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρων)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τύπου JCB)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτών)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών-Γκρέυντερ)

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Αποφρακτικών

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Εκσκαφέων

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Καθαριότητας

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων-GRATER,

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων -Λαστιχοφόρου Φορτωτή

oΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Πλυντηρίου Κάδων

oΔΕ Χειριστών Σαρώθρου

oΔΕ Χειριστών Σαρώθρων

oΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχανημάτων

oΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων

•Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (5.235) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Υδραυλικών

oΥΕ Βοηθών – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Βοηθών Εργατών

oΥΕ Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Καθαριότητας

oΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)

oΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

oΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (Υδρονομείς)

oΥΕ Εργάτης Οδοκαθαριστής

oΥΕ Εργατών

oΥΕ Εργατών -Συνοδοί Απορριμματοφόρου

oΥΕ Εργατών – Φυλάκων

oΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Εργατών (Για εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών (Καθαριότητας)

oΥΕ Εργατών (Καθαριστριών)

oΥΕ Εργατών (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Αποκομιδής Απορριμάτων

oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Αποχέτευσης-Βιολογικών Καθαρισμών

oΥΕ Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Καθαριότητας)

oΥΕ Εργατών Γενικά

oΥΕ Εργατών Γενικά (Καθαριότητας),

oΥΕ Εργατών Γενικά-Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Ηλεκτροφωτισμού

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμάτων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Αποκομιδής)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Εργατών και Συνοδών)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Πλύντες κάδων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Χειρωνάκτες)

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας / Γενικών καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας -Συνοδοί Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ύδρευσης Άρδευσης και Αλλαγής Ηλεκτρικών Λαμπτήρων

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας

oΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Οδοκαθαριστών

oΥΕ Εργατών Καθαριστών εξωτερικών χώρων (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Εργατών Καταμετρητών Ύδρευσης

oΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων

oΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών

oΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών Βοηθών Υδραυλικών

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Εργατών Γενικών Καθηκόντων

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης (Εργάτης Αφαλάτωσης)

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης- Αποχέτευσης

oΥΕ Εργατών Υδρονομέων

oΥΕ Εργατών Φυλάκων

oΥΕ Εργατών Φυλάκων – Συντηρητών ΧΥΤΑ

oΥΕ Εργατών

oΥΕ Εργατών-Ζυγιστών

oΥΕ Εργατών-Καθαριότητας

oΥΕ Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας)

oΥΕ Καθαριστριών

oΥΕ Καθαριστών

oΥΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

oΥΕ Καταμετρητών Ενδείξεων Υδρομέτρων

oΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης

oΥΕ Κλητήρων

oΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων (Γενικών Καθηκόντων)

oΥΕ Νυχτοφυλάκων

oΥΕ Οδοκαθαριστών

oΥΕ Οδοκαθαριστών (Εργατών Καθαριότητας)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας, Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας),

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών)

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εργατών γενικά

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Εξωτερικών Χώρων

oΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με ειδικότητα Εργάτη-Φύλακα-Νυχτοφύλακα για την Υπηρεσία Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργάτης-Υδρονομέας)

oΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Συνοδούς Απορριμματοφόρων)

oΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

oΥΕ Φυλάκων

oΥΕ Φυλάκων Εξωτερικών Χώρων

oΥΕ Φυλάκων Εργατών

oΥΕ Χωματουργών Ύδρευσης.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός δημιουργήθηκε προκειμένου να διευκολύνει τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τοΦΕΚ της προκήρυξης.
dikaiologitika.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε Επίσης

Back to top button