Γεγονότα

Αγρίνιο: Από 1/6 οι εγγραφές νηπίων για τη σχολική χρονιά 2015-2016

epi-vrefonipiakos-stathmos

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του Δήμου Αγρινίου» Βασίλης Καρακώστας , ύστερα από την με  αριθ. 40/2015 απόφαση   του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι:

Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, θα δέχεται αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής νέων νηπίων για τη Σχολική χρονιά 2015 – 2016, από τις 1 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 2015.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την υποβολή αίτησης για εγγραφή  , είναι  τα νήπια:

 1.  Να έχουν γεννηθεί από  1-1-2011 και ύστερα.

 2. Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½  ετών έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 και να αυτοεξυπηρετούνται. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους με πλήρη τα δικαιολογητικά και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις, στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς  κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της Υπηρεσίας  ή στα τηλέφωνα: 26410 39793 ,   26410 39794, 26410 39797  κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα

Απαιτούμενα για εγγραφή  και επανεγγραφή δικαιολογητικά : (από δύο φορές)                                                                          

Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ)

Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Ιατρική βεβαίωση  για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του . Επίσης πρόσφατα (τελευταίου 6μήνου) αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ). (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)

Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση

Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα

Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές &

Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή

Σχετική Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή

Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης

Για γονείς μισθωτούς του Δημοσίου τομέα

Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές

Για γονείς  ελεύθερους επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενους

Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί η μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

Για γονείς αγρότες

Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

Για γονείς άνεργους

αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και

αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης έως 31/12/2015.

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής

με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ε1 του 2015) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (προηγούμενου έτους 2014)

Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ( όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων

Έκθεση ειδικών λόγων όπου απαιτείτε

Αντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ .

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά ή κατατεθήκαν εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται

Σημείωση: Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και επανεγγραφής, καθώς και βεβαίωση που θα συμπληρωθεί από τον παιδίατρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τόσο από  τους Σταθμούς προτιμήσεώς τους, όσο και από το γραφείο Διοικητικού. (Βλαχοπούλου 25)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close